TAILIEUCHUNG - Luận văn “Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam”

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Bảo Hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách xã hội của tất cả các nước trên thế giới, liên quan trực tiếp đến an toàn xã hội. Chính vì vậy, BHXH Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Cho đến nay đã hình thành 61 cơ quan BHXH ở 61 tỉnh thành trong cả nước, phạm vi hoạt động của BHXH Việt Nam ngày càng được mở rộng, đem lại lợi ích không nhỏ cho. | MỞ ĐẦU cấp thiết của đề tài nghiên cứu Bảo Hiểm xã hội BHXH là một trong những chính sách xã hội của tất cả các nước trên thế giới liên quan trực tiếp đến an toàn xã hội. Chính vì vậy BHXH Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của Đảng của Chính phủ ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Cho đến nay đã hình thành 61 cơ quan BHXH ở 61 tỉnh thành trong cả nước phạm vi hoạt động của BHXH Việt Nam ngày càng được mở rộng đem lại lợi ích không nhỏ cho an toàn xã hội của đất nước nói chung và cho người lao động nói riêng. Bên cạnh việc hoàn thiện các chính sách BHXH Việt Nam ngày càng chú trọng tới công tác đầu tư xây dựng bao gồm sửa chữa và xây dựng mới trụ sở làm việc mua sắm lắp đặt trang thiết bị. đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ ngành BHXH. Trong thời gian vừa qua công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam vẫn còn kém các nguyên nhân chủ yếu làm cho công tác quản lý vốn đầu tư XDCB kém là Bố trí kế hoach vốn đầu tư XDCB phân tán dàn trải kéo dài bộ máy quản lý vốn đàu tư XDCB không hiệu quả năng lực yếu không đáp ứng được yêu cầu công việc thêm vào đó do đặc thù của vốn đầu tư xây dựng cơ bản Vốn đầu tư XDCB rất lớn thời gian đầu tư dài nên dễ dàng xảy ra tình trạng thất thoát vốn của nhà nước vốn đầu tư XDCB của ngành BHXH cũng không nằm ngoài đặc thù này. Đây chính là nguyên nhân làm thất thoát vốn đầu tư XDCB của Nhà nước làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như thời gian sử dụng của các công trình xây dựng cơ bản. Để hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB của ngành BHXH BHXH Việt Nam đã soạn thảo một loạt các văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB như Văn bản số 480 BHXH-KHTC ngày 30 5 1997 về việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Văn bản số 1450 BHXH-KHTC ngày 03 11 1998 về việc Quản lý vốn XDCB bổ sung Văn bản số 1363 BHXH-KHTC ngày 10 7 2000 về việc Triển khai công tác đầu tư XDCB năm 2000. .Tuy nhiên khi đưa vào triển khai thực hiện thì vẫn còn nhiều bất cập. Nhận thức được vấn đề này cùng với mong muốn tìm hiểu và góp phần cung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN