TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN Bộ phận thực hiện Nội dung công việc mục tiêu chính Kết quả cần đạt Stt Nội dung công việc Người thực hiện Người kiểm tra Tổng thời gian Tiến độ Ghi chú Duyệt Ngày Người .