TAILIEUCHUNG - Nhận xét 5 trường hợp hội chứng HELLP tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 2010-2013

Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa nặng. Theo Sibai thì tỉ lệ vào khoảng 0,6-1,5% thai kỳ nói chung, theo Haram và Abildgaard HELLP chiếm 10- 20% các thai kỳ có biểu hiện tiền sản giật. Tần xuất xảy ra không cao nhưng khi đã xảy ra thì nguy cơ đe dọa tính mạng của sản phụ rất cao. | Nhận xét 5 trường hợp hội chứng HELLP tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 2010-2013 Tạp chí phụ sản - 12 3 133-137 2014 NHẬN XÉT 5 TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG HELLP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG 2010 - 2013 Phạm Văn Tự Bệnh viện đa khoa Hà Đông Tóm tắt Abstract Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa HELLP syndrome is a severe obstetric complications. nặng. Theo Sibai thì tỉ lệ vào khoảng 0 6-1 5 thai kỳ According Sibai the ratio is about to of nói chung theo Haram và Abildgaard HELLP chiếm 10- pregnancies according to Abildgaard HELLP Haram 20 các thai kỳ có biểu hiện tiền sản giật. Tần xuất xảy and 10-20 of pregnancies show signs of preeclampsia. ra không cao nhưng khi đã xảy ra thì nguy cơ đe dọa The frequency of HELLP occurs to be not hight but the tính mạng của sản phụ rất cao. Hiện nay chúng ta đã risk of life-threatening maternal is very high. Currently có những bước tiến đáng kể trong chẩn đoán xử trí hội we have made significant progress in the diagnosis and chứng HELLP điều đó đã góp phần giảm đáng kể các tai management of HELLP syndrome which has contributed biến do bệnh lý này gây ra. Tại bệnh viện chúng tôi trong significantly reduce the complications caused by this thời gian 4 năm từ 2010-2013. Chúng tôi đã tiếp nhận và disease. At our hospital the 4-year period from 2010 to điều trị 5 trương hợp hội chứng HELLP mặc dù còn nhiều 2013. We have received and treatment of HELLP 5 cases khó khăn nhưng nhìn chung chúng tôi đã có nhưng although still difficult but overall we have had successes thành công và rút ra được những bài học kinh nghiệm and lessons learned certain experience. Thereby contribute nhất định. Qua đó góp phần nâng cao công tác chăm to improving the care and treatment of patients with sóc và điều trị bệnh nhân đặc biệt là hội chứng HELLP HELLP syndrome as well as another complications related nói riêng cũng như các biến chứng liên quan đến thai kỳ to pregnancy. The first is the management of pregnancy nói chung. Thứ nhất là công tác quản .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.