TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai tại khoa Phụ sản – Bệnh viện Trung ương Huế

Bài viết trình bày đánh giá kết quả chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mổ tả cắt ngang trên 80 sản phụ sau mổ lấy thai từ 01/03/2014 đến 01/04/2014. | Đánh giá kết quả chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế Tạp chí phụ sản - 12 3 79-82 2014 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY THAI TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Nguyễn Thị Mỹ Hương Châu Khắc Tú Trần Thị Lệ Hà Nguyễn Thị Đông Hiền Ngô Thị Thúy Minh Bệnh viện Trung ương Huế Tóm tắt Objectives Evaluating the results for the care of Mục tiêu Đánh giá kết quả chăm sóc sản phụ sau women after cesarean section in the Department of mổ lấy thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế. Obstetrics and Gynaecology Hue Central Hospital. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Mổ tả cắt Materials and Methods cross-sectional description ngang trên 80 sản phụ sau mổ lấy thai từ 01 03 2014 đến on 80 women after cesarean sectionfrom 01 03 2014 01 04 2014. Kết quả trong số 80 sản phụ sau mổ lấy thai to 01 04 2014. Results of 80 women after cesarean có 69 3 sản phụ mổ lấy thai lần đầu 27 6 sản phụ mổ section there are 69 3 of women having cesarean lấy thai lần 2 và 3 1 sản phụ mổ lấy thai lần sản section for the first time 27 6 of women for the phụ được theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn co hồi tử cung và second time and 3 1 of women for the third time. sản 35 sản phụ được thay băng trước khi xuất 100 of women were managed monitoring vital viện 10 sản phụ được thay băng 1 lần ngày. Kết luận function signs uterotonic contraction and vaginal Chăm sóc và theo dõi sản phụ sau mổ cần thực hiện liên lochia. 35 of women wound dressing have been tục và toàn diện trong suốt thời gian nằm viện cho đến khi replaced before discharge from the Hospital 10 of ra viện. Trước khi ra viện sản phụ phải được tư vấn và hẹn womenwound dressing were replaced by once a day. tái khám hoặc tái khám khi nào có dấu hiệu bất thường. Conclusion Monitoring andcaring after women with cesarean-section should be performed continuously Abstract and comprehensively during hospitalization until Assessment of care results forwomen discharge. Prior to .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.