TAILIEUCHUNG - Bước đầu nghiên cứu các dấu hiệu siêu âm chẩn đoán trước sinh phù thai rau

Phù thai - rau là bệnh lý thể hiện tình trạng sức khỏe của thai bị suy giảm nghiêm trọng. Bệnh hoàn toàn được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm đồng thời có thể tìm được nguyên nhân. Mục tiêu: mô tả dấu hiệu siêu âm chẩn đoán phù thai - rau. | Bước đầu nghiên cứu các dấu hiệu siêu âm chẩn đoán trước sinh phù thai rau Tạp chí phụ sản - 12 2 169-172 2014 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC DẤU HIỆU SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH PHÙ THAI - RAU Trần Danh Cường 1 Nguyễn Quốc Trường 2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng Tóm tắt Abstract Phù thai - rau là bệnh lý thể hiện tình trạng sức PRELIMINARY STUDY ON DIAGNOSTIC ULTRASOUND khỏe của thai bị suy giảm nghiêm trọng. Bệnh hoàn MARKERS FOR HYDROPS FETALIS toàn được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm đồng Hydrops fetalis shown a pathological condition of thời có thể tìm được nguyên nhân. Mục tiêu mô the fetus severely reduced . This disease is diagnosed tả dấu hiệu siêu âm chẩn đoán phù thai - rau. Đối completely by ultrasound can also found the cause. tượng và phương pháp nghiên cứu hồi cứu 209 Objectives To describe the signs of diagnostic ultrasound sản phụ vào đẻ hoặc phá thai to tại Bệnh viện Phụ of hydrops fetalis. Materials and methods 209 women sản Trung ương. Kết quả nghiên cứu tuổi thai with a retrospective birth or abortion to the National trung bình chẩn đoán là 26 5 6 5 tuần. Tỷ lệ tràn Hospital of Obstetrics and Gynecology. Results The dịch ổ bụng 86 6 tràn dịch màng phổi 50 2 average gestational age was 26 5 6 5 weeks. The rate tràn dịch màng tim 44 0 phù da và mô dưới da of ascites was 86 6 pleural effusion 50 2 pericardial 50 2 phù bánh rau 45 9 . Siêu âm xác định effusion 44 0 subcutaneous edema 50 2 placental nguyên nhân ở 29 7 sản phụ. Dấu hiệu hay gặp edema 45 9 . Fetal ultrasound was determined the do bệnh alpha-thalassemia là tràn dịch ổ bụng phù cause in 29 7 cases. Common signs caused by alpha bánh rau và tim giãn. Kết luận phù thai - rau thường - thalassemia disease is ascites placental edema and biểu hiện muộn dấu hiệu hay gặp là tràn dịch ổ bụng cardiomegaly. Conclusion hydrops fetalis usually và siêu âm có thể xác định được nguyên nhân ở một manifests lately the most common marker is ascites and số trường hợp. Từ khóa siêu âm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.