TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn hóa học khối A năm 2008

Tài liệu này các bạn đồng nghiệp có thể chỉnh sửa thoải mái. Trong quá trình đánh máy không thể tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận đ ược sự đóng góp của các độc giả để được hoàn thiện hơn. Chúng tôi sẽ cập nhật giải chi tiết đề thi đại học khối B trong thời gian sớm nhất. Chú ý: Trên đây tác giả giải chi tiết giúp các em học sinh tiện theo d õi. Còn cách giải đề thi này dưới góc độ trắc nghiệm trong khoảng thời gian ngắn nhất, phân tích các sai lầm. | Sao băng lạnh giá - Vũ Khắc Ngọc 0985052510 ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH - CĐ KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 794 I. Đáp án chi tiết PHẤN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 77 câu. từ câu ỉ đến câu 44 Câu 1 Cho cúc phản ứng sau 1 Cu NOJ - 3 NH3 o S5ũ c-rt 5 NH Cl - Các phản ứngdèu Lạo khí N2 lả A. 2 4. . ö . B-OMW 2 NHjNO - 4 NH. C1 6 NHj CuO - c. l 3 4 . D. 3 5 ö . Đáp án A Câu này không cần thời gian suy nghĩ nhiều chỉ cần đọc lần lượt từng phản ứng và đánh dấu lại 10-15s Câu 2 Cho cac chái AL AbCh. AlXSO4 3 Zn OH 2 NalIS KịSOs NH4 2CO3. số chấl đêu phan ứng dirực VÓI dung dịch IICL dung dịch NaOỈI lá A. 7. RỂ. c. 4. D. 5. Đáp án D Câu này cũng không cần nhiều thời gian chỉ cần đọc đề bài đánh dấu qua từng chất rồi đếm hoặc loại trừ Al2 SO4 3 và K2SO3 10-15s Câu 3 Iláp thụ hoán loàn 4 48 líl khí co2 ở đklc váo 500 1111 dung dịch hỗn họp gồm NaOH vàBa OH 2 Ũ 2M sinh ra J11 gani kcl lua. Gia trị cua J11 lá 85. RI 1 82. c. 17 73. D. 19 70. Đáp án A nCO2 0 2 mol nhẩm nOH- 0 25 mol nhẩm 1 2 2 2 2 5 0 25 0 05 mol CO32-và 0 15 mol HCO3- nhẩm - bảo toàn C bảo toàn điện tích âm 0 05 mol Ba2 bị kết tủa 9 85g nhẩm Bài này làm trong 15-20s Câu 41 Dê hoá lan hoán loàn gani hon họp gôm FcO Fc3O4 vá Fc2O3 trong do sô niol FcO bàng sô moi Fc2O3 cân dùng vira du V líl dung dịch HC1 IM. Giá Irị cua V lá A. Ũ 1Ể. Rũ 18. 1 . . Đáp án C nFeO nFe2O3 xem hỗn hợp đã cho là 0 01 mol Fe3O4 M 232 đã quen thuộc đáp án C tỷ lệ Fe3O4 HCl 1 8 cũng rất quen thuộc hoặc nhẩm nhanh Fe3O4 0 4mol O2- 0 8 mol H vukhacngoc@ http saobanglanhgia Sao băng lạnh giá - Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Bài này làm trong 10-15s Câu 5 Cho Cu vả dung dịch I BSOj loãng Lác dụng với chít X một loại phân bón hóa học thầy thoai rd kill không máu hoa nâu trong không khí. Mậl khác khi X lac dụng vói dung dịch NaOH thỉ co khí múi khai thoát ra. Chãi X lá A urc. B. am om nitral c. amophol. 1 nalri nitral. Đáp án B Dữ kiện 1 có gốc NO3- Dữ kiện 2 có gốc NH1 Bài này làm trong 5-10s Câu 6 .