TAILIEUCHUNG - Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng , trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh,,, | Cung cấp bởi kiemtoan . BỘ TÀI CHÍNH Số 206 2003 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2003. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về ban hành Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09 2003 QH11 ngày 17 6 2003 - Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bô cơ quan ngang bô - Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 1 7 2003 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bô Tài chính - Để tăng cường công tác quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh thay thế đổi mới máy móc thiết bị theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến kỹ thuật hiện đại phù hợp với yêu cẩu kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bản Chế đô quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định . Chế đô này áp dụng cho công ty nhà nước công ty cổ phẩn nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước môt thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có 2 thành viên trở lên doanh nghiệp có cổ phẩn vốn góp chi phối của nhà nước. Các doanh nghiệp khác chỉ bắt buôc áp dụng các quy định có liên quan tới việc xác định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 1 Cung cấp bởi kiemtoan . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ năm tài chính 2004 thay thế Quyết định số 166 TC QĐ CSTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Điều 3 Vụ trưởng Vụ Pháp chế Chánh văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Thủ trưởng các đơn vị thuộc và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN