TAILIEUCHUNG - Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong giai đoạn hiện nay “Hỗ trợ nguồn nhân lực cho Doanh Nghiệp khởi nghiệp là vấn đề rất quan trọng”. Nguồn nhân lực được hiểu khác nhau từ điểm nhìn của quản lý và từ quan điểm của kế quan điểm quản lý của xem, "Human Resource là tài sản quan trọng nhất của một tổ chức."Từ quan điểm kế toán của xem, "Human Resource là một khoản chi cho một tổ chức". | Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng nguồn nhân lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Thị Hải Đường Khoa Tài Chính-Kế Toán, ĐH Nguyễn Tất Thành Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay “Hỗ trợ nguồn nhân lực cho Doanh Nghiệp khởi nghiệp là vấn đề rất quan trọng”. Nguồn nhân lực được hiểu khác nhau từ điểm nhìn của quản lý và từ quan điểm của kế quan điểm quản lý của xem, "Human Resource là tài sản quan trọng nhất của một tổ chức."Từ quan điểm kế toán của xem, "Human Resource là một khoản chi cho một tổ chức". Để phê bình, phân tích những khía cạnh của nguồn nhân lực là tài sản và có khía cạnh của nguồn nhân lực là một khoản chi phí cho một tổ chức quản lý. 1. Nguồn nhân lực là tài sản vô giá đối với Doanh nghiệp. Trong thực tế, mỗi tổ chức có quyền tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực tiềm năng sẽ hình thành các sản phẩm trong tương lai và nó là một phép đo giá trị tiền tệ. Trong tạp chí (Hải, 2008), tác giả Tạ Ngọc Hải cho rằng một trong những yếu tố quyết định kinh tế - xã hội phát triển của một quốc gia là một phần nguồn nhân lực. Theo chương trình giảng dạy như (Vượng, 2010), các khái niệm về nguồn nhân lực được hiểu như là tất cả các cá nhân tham gia vào bất kỳ hoạt động và vai trò trong tổ chức. Nguồn nhân lực bao gồm các khả năng, tính cách vật chất, trí tuệ và nhân lực để đáp ứng một nhu cầu nhất định của xã hội. Xét theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để đánh giá tiềm năng phát triển của một quốc gia, khu vực, từng địa phương, ngành, tổ chức và doanh nghiệp, trong đó nguồn nhân lực bao gồm cả thể chất và tinh thần. Xét theo nghĩa hẹp, nguồn nhân lực được hiểu họ là số lượng và chất lượng của lực lượng lao động trong mỗi tổ chức. Trong quản lý nguồn nhân lực, nguồn nhân lực của tổ chức được coi là tài sản quan trọng nhất, bởi vì phần lớn tài nguyên con người tạo ra

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.