TAILIEUCHUNG - Câu hỏi ôn tập Tổng quan về giao tiếp trong kinh doanh

Nội dung của tài liệu trình bày các câu hỏi ôn tập về giao tiếp trong kinh doanh: chủ thể giao tiếp, tính chủ thể trong giao tiếp, chức năng của giao tiếp, vai trò của giao tiếp. tài liệu để nắm chắc kiến thức. | Câu hỏi ôn tập Tổng quan về giao tiếp trong kinh doanh Đề số 1: Cau 1: a. Đặc trưng giao tiếp ­ Tính chủ thể trong giao tiếp + Quá trình giao tiếp được thực hiện bởi các cá nhân cụ thể. Các cá nhân trong giao tiếp là các cặp “chủ thể ­ đối tượng” luôn đổi chỗ cho nhau, chịu sự chi phối và tác động lẫn nhau tạo thành “các chủ thể giao tiếp”. + Giao tiếp là quá trình mà con người ý thức đích, nội dung và những phương tiện cần đạt được khi xúc với người khác. Ngay cả quá trình giao tiếp giữa mẹ và con, khi đứa trẻ chưa có ý thức thì người mẹ cũng ý thức được đầy đủ tình hình giao tiếp của mình. ­ Tính xã hội lịch sử + Giao tiếp là hiện tượng đặc thù của con người và chỉ được thực hiện trong xã hội loài người, là cách thể hiện mối quan hệ với một hay nhiều người khác trên cơ sở các quan hệ kinh tế, chính trị, của xã hội. Phạm vi, phương thức của giao tiếp được quyết định bởi những chức năng xã hội của người tham gia vào giao tiếp, bởi vị trí của họ trong các mối quan hệ xã hội, bởi sự phụ thuộc của cộng đồng này vào cộng đồng khác. Giao tiếp mang tính đặc thù là vì trong quá trình giao tiếp con người sử dụng ngôn ngữ và qua đó có sự phát triển về tâm lý, ý thức. + Giao tiếp là quá trình năng động vì: Mỗi chủ thể tham gia vào hoạt động giao tiếp thì sẽ bộc lộ rõ thái độ, cảm xúc, tình cảm với đối tượng giao tiếp, nhưng ở các thời điểm khác nhau thì sự bộc lộ đó sẽ khác nhau ­ Giao tiếp diễn ra sự trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm của những người tham gia giao tiếp. Do vậy mà con người ngày càng hoàn thiện mình hơn theo đòi hỏi của nghề nghiệp, của các quan hệ xa hoi Đế sô 2: câu 1. năng của giao tiếp 1. Chức năng thuần túy xã hội. Là chức năng giao tiếp phục vụ các nhu cầu xã hội hay của một nhóm người, bao gồm: năng thông tin, tổ chức. Trong hoạt chung, người này giao tiếp với người kia để

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.