TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 8

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 395 Tinhfi 2 vrn a R 1 E R-3 e R I Câu 396 Tinh s - f xVxdx. Jũ a s ỉ c s. e o s A 5 Câu 397 . í1 dx Tta 1T o a T-0 c T ị e n T 3. Câu 398 Tính u í X2 ựx dx Jũ a ư 1 3 p n Một dáp sổ khác Câu 399 m ĩ a V 45 c V I v ỉ 5 Câu 400 Tinh X I xJx l dx. a o X 1 4Í 1 e o X 0. Câu 401 h n R 2 íi R 4 b s I O d s j 5 b EJ T 2 đ T 1 b ư u 2 b v Ẽ 64 d V A b X 2 d O X- -i. Lập phương trình chính tăc của elip E biêt hai tiêu điêm của E năm trên ũx đôi xứng qua 0 và E có tong độ dài hai trục là 20 tiêu cự 4 Ví À 1ÊX2 9y2 114 B. 1ÊX2 25y2 400 c. 25x2 9y-225 D. X2Z3B y2 1E 1 E. X2 4Ũ y72ũ 1 Câu 402 Trong không gian Oxyz cho mặt cầu có phương trình - x2 y2 z2-2x-2y-4z 0 Mặt phẵng tiếp xúc với mặt cầu tại M 3 4 3 có phương trình a 2x 2y Z - 17 ũ b 4x Ey 3z - 45 c x-z ũ d 2x y - z - 17 ũ Câu 403 Lập phương trình chính tăc của elip E biêt hai tiêu diêm của E năm trên ũx đôi xứng qua ũ và E có tiêu cự bằng 8 và đi qua điểm M V15 -1 . A 1Ex2 9y2 114 B. 1Ex2 25 y2 400 c. 4x2 9y2 144 D. x2 2y2 -4Ọ E. một đáp Sũ khác. Câu 404 Tinh Q á b Q 3 ứ c a I ì Q đ ử é o tị. 5 Câu 405 Tìm giao điểm M của đường thẳng D và mặt phẵng P X - 1 í D Í7 -1-2í z P 2x 3y Z-1 A. D M 2 -3 6 Ei. D M -3 2 6 c. D M 2 -3 -8 D. D M 2 3 6 E. D M 2 3 -6 Câu 406 Tinh z - í X x 1 ilx. a o z 3 _1 b QỉxỆ 3 3 o c Y V d 2 1 8 Y 1 Câu 407 Tính Y i d _ J1XvX 1 I a Y -ln3 3-2x 2 b Y In 3 lf c Y. In - d Câ 3 cáu a. b c dẻu đúng c _ n Các cãu trà lời trên dếu saí- Câu 408 TilihL- j tg xdx. d I I L 1 e Các đáp sô trên dều sai. Câu 409 Tính A - J cotgxdx . Ia A Jn2 b n A i c o A d A e A - ln2. Câu 410 Tỉnh B j cữỊg x ix . aOB l-4 baB l 4 4 2 ạ B 1 e B 4 4 Câu 411 Tính E jỊcotgJxdx. 4 ttÉa íĩ bnE ỉil enB i 2 4 E - -ln2 e Một dúp 5Ô khác. Câu 412 Tính F j cot xdx. 1 a F I b F 1 in2 c fJ- 112 d o F 2 e E Một đđp số .