TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 6

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hình nào sau đây là đổ thị hàm Sũ bậc ba y x x - 3 2 - 3 Câu 282 Trong không gian ũxyz cho đường thắng f2x-y-3z-5 0 b _ _ M x y 2z 2 0 và điểm M -3 .-4 -n Đường thang A qua M vuông góc với d và cắt d . Phương trình chính tắc của đường thang d là X 3 y 4 Z 1 X 3 y 4 Z 1 b --- z_ -2 1 3 X 3 y 4 Z 1 11 . X 3 y 4 Z 1 d _ J 5 -1 -4 Câu 283 Rút gọn biêu thức sau M c -2Cị 22ữ2 . -1 B lí iĩ iĩ a M 1 d M -1 b M - 1 d Một đáp Sũ khác Câu 284 Gọi C là đồ thị hàm so y X- -. Tính m để đường thẳng y m x 1 cat C tại 2 điếm A V à B sao cho OA vuông góc OB 0 là góc toạ độ _1- 5 1 . c m --------- V m - 2 2 d m 1 - Vs V m 1 Vs Câu 285 Trong không gian Oxyz lập phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng d X-2z j_3x-2y z-3 0 và vuông góc với mặt phẳng P x-2y x 5 ũ a 11X - 2y - 15z - 3 ũ c 15x - 2y - 11 z - 3 ũ b 2x- 11y- 15z-3 ũ d 15x - 11 y - 2z - 3 ũ Câu 286 Cho mặt cấu X2 y2 z2 2x - 1ũy - 2z - 1 và đường thẳng d J3x my Ự. - 3 z 8 ũ _x 4y 3m -5 z- 44 -1 ũ Tính m và ỉ de d cat mặt cầu tại 2 điềm A và B sao cho đoạn thẳng AB có độ dài lớn nhát. Câu 287 Trong không gian ũxyz cho 2 đường thẳng l2x-2y-z 2-0 Câu nào sau đây đúng a di và d2 chéo nhau b di và d2 song song nhau X -1-3t d2 ỉ y 3 -1 2 2 c di và d2 cat nhau và không vuông góc nhau d di và d2 cat nhau và vuông góc nhau Câu 288 Tính V a V -2 b V 2 c V -1 d V s 1 e I Các íláp EỂ trên dèư sai. Câu 289 Tính X J eũs2xdx . a X -2 b X 2 e X 1 d X 0 ẽ X -1 Câu 290 a I M c b . M . 1 d M e -1 M không ton tạj. Câu 291 Tinh M f xĩ iìf vrr a M 1 b Q c. o M-473 do e M 3 4 Câu 292 Tính L f -------- Tax 1 a o L 2 c L 2 ịi 2 e 1 I - ln Ts Câu 293 TT Tỉnh A r sin xdx . Jo a A ị o e A 1 3 e A 1 Câu 294 Tính B j sinxth M - 1 M -4 3 b L 2 - 1112 d o L- a hư 2 b A 2 d A 3 a B 1 ệ bQB l-ậ 2 2 c 1 4 B 72 e OMỘt dẩp số khác. Câu 295 Tinhc l shixth. aũc l h o c - c c 3 2 e c 2 3 d o c 1 Câu 296 Tinh u í sin2xdx a u 2 c u u 1 b o ư --2 d ư 0 e Lĩ -1 Câu .