TAILIEUCHUNG - So sánh thị trường các nước đối tác trong hiệp định TPP và hiệp định RCEP - cơ hội xuất khẩu hàng hóa cho Việt Nam

Bài viết phân tích, so sánh thị trường các đối tác xuất khẩu của Việt Nam trong TPP và RCEP về quy mô thị trường và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. Trên cơ sở tính toán các chỉ số cường độ thương mại và chỉ số tương đồng xuất khẩu giữa Việt Nam với từng nước đối tác và với nhóm các đối tác, bài viết phân tích cơ hội xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam tại từng thị trường, bao gồm thị trường các đối tác riêng biệt của TPP và nhóm thị trường chung của cả hai hiệp định. | Mã số: 274 Ngày nhận: 17/05/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: 30/05/2016 Ngày gửi phản biện lần 2: 14/06/2016 Ngày hoàn thành biên tập: 21/10/2016 Ngày duyệt đăng: 21/10/2016 SO SÁNH THỊ TRƢỜNG CÁC NƢỚC ĐỐI TÁC TRONG HIỆP ĐỊNH TPP VÀ HIỆP ĐỊNH RCEP - CƠ HỘI XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CHO VIỆT NAM Bùi Thị Hằng Phƣơng1 Tóm tắt Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán ký kết hai Hiệp định thương mại tự do với nhiều đặc điểm tương đồng, đó là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Hai hiệp định này dự kiến mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho Việt Nam với nhiều thị trường tiềm năng. Bài viết phân tích, so sánh thị trường các đối tác xuất khẩu của Việt Nam trong TPP và RCEP về quy mô thị trường và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. Trên cơ sở tính toán các chỉ số cường độ thương mại và chỉ số tương đồng xuất khẩu giữa Việt Nam với từng nước đối tác và với nhóm các đối tác, bài viết phân tích cơ hội xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam tại từng thị trường, bao gồm thị trường các đối tác riêng biệt của TPP và RCEP và nhóm thị trường chung của cả hai hiệp định. Từ khóa: TPP, RCEP, xuất khẩu hàng hóa, hiệp định thương mại. Abstract Vietnam has been negotiating to join two Free Trade Agreements with many features in common, which are Trans-Pacific Partnership (TPP) and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). These two agreements open many export opportunities for Vietnam with potential markets. This article aims at analyzing and comparing Vietnam’s export partners in TPP and RCEP in terms of trade size and export composition. Based on calculations of Trade intensity index (TII) and Export 1 Giảng viên Khoa Kinh doanh Quốc tế - Học viện Ngân hàng, Email: hangphuongbui@ 1 Similarity Index (ESI) between Vietnam and each partner and groups of partners, this article analyses export opportunities for Vietnamese products in markets including separate partners and group of mutual partners in TPP and RCEP. Key .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.