TAILIEUCHUNG - Phân Loại Và Tổ Chức Mục Lục Phân Loại (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Tạ Thị Thịnh, 254 Trang 2

. | Chươngiv PHƯƠNG PHÁP PHÁN LOAI TÀI LIỆU Piân loại tài liệu là thẻ hiện nội dung tài liệu bàng ký hiệu phán loii. Ký hiệu phản loại là một trong những ngón ngừ tìm tin thông dmg của hệ thông thòng tin-thư viện. Ký hiệu phân loại song hành cìmg các ngôn ngừ tìm tin khác như đẻ mục chủ để từ khoá từ chuẩn . phục vụ cho việc tìm kiếm thòng tin. Đe tạo lập ngôn ngữ tìm tin bằng ký hiệu phân loại người xử lý thông tn và xù lý tài liệu phải gán cho mỗi tài liệu một hay nhiểu ký hiệu phái loại chuẩn xác với nội dung của nó. 1. CÔNC CỤ ĐỂ PHÂN LOẠI TÀI LIỆU . Khi_ng phân loại Kkung phân loại là một trong những công cụ cần thiết cúa người làn công tác thông tin thư viện để phân loại tài liệu. Khung phán loâ chính là một sơ đồ sắp xếp theo một trật tự nhất định các khái niện khoa học thuộc toàn bộ các lĩnh vực tri thức. Qia các khung phân loại đà giới thiệu ở chương III thì mỗi khung phân loại đều có hệ thông các Bảng chính các Bảng trợ ký hiệu. Cá khung phân loại đểu có cấu trúc giống nhau vể nguyên tắc tức là có các lớp cơ bản các lớp mở rộng ở các cấp phân chia bậc 1 bậc 2 bãc 3 . tạo thành cảc để mục có quan hệ đẩng cấp với nhau. Hệ thông ký hiệu của khung phân loại là một trong những ngôn ngữ tìm tin chủ yếu phục vụ hoạt động thông tin thư viện. Mỗi ký hiệu phân loại đại diện cho một để mục của khung phản loại có kèm theo giải 123 thích nội dung cần thiết. Nhiều đề mục của khung phân loại có C IC chi chỗ liên quan qua lại giữa các đề mục trong khung phán loại cũng như những chỉ dẫn giới hạn của các để mục. Ví dụ ở khung phân loại BBK E 4 Vi sinh vật học Vi sinh vật y học xem N 264 Vi sinh vật nông nghiệp xem M 05 Vi sính vật thú y xem M 841 ở khung phán loại dùng cho các thư viện công cộng Khung phân loại 19 lớp Khai thác quặng Địa chất và thảm dò quặng xem 9 V 16 Thời kỳ cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo 1930-1945 củng xem 3KV172 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài các đề mục phân loại có trong các Bàng chính và Bảng trọ ký hiệu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.