TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Liễn Sơn

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi khảo sát chất lượng đầu năm học sắp tới. xin gửi đến các em Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Liễn Sơn. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi. | Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 - Trường THPT Liễn Sơn SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN CHO NĂM HỌC MỚI 2019-2020 MÔN: TOÁN – KHỐI 12 (Đề thi gồm 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Mã đề thi: 101 Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai ? A. Hàm số y x cos x là hàm số chẵn. B. Hàm số y sin x là hàm số lẻ. C. Hàm số y cos x là hàm số chẵn. D. Hàm số y x sin x là hàm số lẻ. Câu 2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : 2 x y 1 0. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là A. u 1; 2 B. u 2; 1 C. u 1; 2 D. u 1; 2 Câu 3: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y x3 3 x 2 4 x tại điểm có hoành độ x 1 là A. y 2 x 1 B. y x 1 C. y 3x 2 D. y x 1 1 Câu 4: Tập xác định của hàm số y x 1 là 4 x A. D 1; 4 B. D 1; 4 C. D 1; D. D ; 4 Câu 5: Với x, y , z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Đẳng thức nào dưới đây đúng : A. y 2 xz . B. y 2 x z . C. x 2 yz . D. 2 y x z . Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song D. Hai đường chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M 2; 3 . Tọa độ điểm N đối xứng với điểm M qua trục tung là A. N 2; 3 B. N 2; 3 C. N 3; 2 D. N 2; 3 Câu 8: Tính số chỉnh hợp chập 3 của 8 phần tử. A. 40320 B. 336 C. 6720 D. 56 3x 2 Câu 9: lim bằng x 2 x2 A. B. 4 C. D. 2 Câu 10: Đạo hàm của hàm số y x 3x 1 là 3 2 A. y x 2 2 x B. y 3x 2 6 x C. y x 2 2 x D. y 3x 2 6 x Câu 11: Cho dãy số un với un 2 1 n. Khẳng định nào sau đây sai? n A. u4 8 B. u3 6 C. u1 2 D. u2 4 Câu 12: lim .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.