TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Phong số 2

Cùng tham khảo Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Phong số 2 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra KSCL đầu năm được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Chúc các em thi tốt! | Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Phong số 2 SỞ GD & ĐT BẮC NINH ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2 Năm học: 2019 -2020 Môn: TOÁN 12 Mã đề thi: 132 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:. SBD: . x2 2 x 3 Câu 1: Giá trị của lim là: x 1 x 2 1 A. 2 . B. 0 . C. 1 . D. . Câu 2: Hàm số có tập xác định D = là 1 A. y = cos x . B. y = . C. y = tan x . D. y = cot x . sin x 10 2 Câu 3: Số hạng không chứa x trong khai triển x + là x A. C105 .25 . B. C105 . C. −C105 .25 . D. −C105 . Câu 4: Cho hình lập phương ABCD. A1 B1C1 D1 ( Tham khảo hình vẽ bên ). A1 D1 B1 C1 A D B C Mệnh đề nào sau đây đúng? A. AC = 1 AA1 + AD . B. AC = 1 AA1 + AB . C. AC= 1 AB + AD . D. AC1 = AA1 + AD + AB . Câu 5: Số tự nhiên n thỏa mãn An2 − Cnn+−11 = 5 là A. n = 3 . B. n = 6 . C. n = 5 . D. n = 4 . Câu 6: Cho hình chóp S . ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật, tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng ( SAB ) và ( SAD ) bằng A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 45° . Câu 7: Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lí thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất một câu lí thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề khác nhau? A. 36 . B. 100 . C. 96 . D. 60 . sin 2 x + 2 cos 2 x Câu 8: Trong tập giá trị của hàm số: y = có bao nhiêu giá trị nguyên? sin 2 x + cos 2 x + 2 A. 1 . B. 4 . C. 3. D. 2 . Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 9: Tìm giới hạn = M lim x →−∞ ( ) x 2 − 4 x − x 2 − x . Ta được M bằng 3 1 3 1 A. − . B. . C. . D. − . 2 2 2 2 Câu 10: Cho hàm số f ( x ) =− x3 + 3mx 2 − 12 x +

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.