TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 - Sở GD&ĐT Gia Lai

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi KSCL đầu năm sắp đến. gửi đến các bạn tài liệu Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 - Sở GD&ĐT Gia Lai. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. . | Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 - Sở GD&ĐT Gia Lai SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM GIA LAI NĂM HỌC 2019-2020 MÔN: Toán - Lớp 12 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút; (49 câu trắc nghiệm) Mã đề kiểm tra 143 Họ, tên thí sinh:Số báo danh:. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (21 câu, từ câu 1 đến câu 21). ìm2 x - 4 nÕu x ¹ 0 Câu 1: Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hàm số f ( x) = í liên tục tại điểm x = 0 ? î-3 nÕu x = 0 A. 2. B. 1. C. 0. D. Vô số. Câu 2: Vi phân của hàm số y = sin 2 x là A. dy = - cos 2 xdx. B. dy = 2cos 2 xdx. C. dy = cos 2 xdx. D. dy = -2cos 2 xdx. Câu 3: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông S cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) và SA = a 2 (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng A (SAB) bằng D B C A. 300. B. 450. C. 900. D. 600. Câu 4: Cho tứ diện ABCD có khoảng cách từ trọng tâm G của tam A giác BCD đến mặt phẳng ( ACD) bằng a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng ( ACD) bằng B D G C 3a 2a A. . B. 2 a. C. 3a. D. . 2 3 ¢ Câu 5: Tìm các số thực a và b thỏa mãn æç x - 2 x + 1 ö÷ = x + ax + b với mọi x khác 2. 2 2 è x-2 2 ø ( x - 2) A. a = -2, b = 1. B. a = -4, b = 1. C. a = -4, b = 3. D. a = 2, b = -3. Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có cạnh đáy bằng S 2a, cạnh bên bằng a 2 (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng AB và SC bằng A D O B C 0 0 0 0 A. 45 . B. 60 . C. 90 . D. 30 . Câu 7: Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có đáy ABCD là hình S vuông tâm O (tham khảo hình bên). Mệnh đề nào dưới đây sai ? A D O B C A. SA ^ CD. B. SO ^ BD. C. AC ^ BD. D. AB ^ BC . Trang 1/6 - Mã đề thi 143 1 Câu 8: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ¢( x) = , "x Î ¡. Đạo hàm của hàm số y = f (tan x) là x +1 2 -1 1 A. f ¢(tan x) = . B. f ¢(tan x) = . cos x(tan x 2 +

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.