TAILIEUCHUNG - Xây dựng quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp và trường đại học - từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam

Bài nghiên cứu này dựa trên luận cứ lý thuyết về các mô hình hợp tác, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, phân tích thực trạng hợp tác giữa TĐH và DN ở Việt nam, chỉ ra các hạn chế, rào cản cần tiếp tục giải quyết. Trong bài nghiên cứu này tác giả còn đề xuất một hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện và hiệu quả giữa các TĐH và DN ở Việt Nam, từ đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. | XÂY DỰNG QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC- TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Lan1 Tóm tắt Hiện nay Việt nam đứng trước một thực trạng là nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng thấp, thiếu các kỹ năng cần thiết để thích ứng với sự đòi hỏi thực tế công việc. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thực trạng nói trên là sự hợp tác giữa trường đại học (TĐH) và doanh nghiệp (DN) ở Việt nam vẫn còn hạn chế. Bài nghiên cứu này dựa trên luận cứ lý thuyết về các mô hình hợp tác, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, phân tích thực trạng hợp tác giữa TĐH và DN ở Việt nam, chỉ ra các hạn chế, rào cản cần tiếp tục giải quyết. Trong bài nghiên cứu này tác giả còn đề xuất một hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện và hiệu quả giữa các TĐH và DN ở Việt nam, từ đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt nam. Từ khóa: Trường đại học, doanh nghiệp, quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp Abstract: Vietnam has now faced a situation that its human resources are abundant but of low quality and insufficient skills needed to adapt to the real working requirements. One of the important reasons led to the above mentioned situation is that the University Business Cooperation (UBC) in Việt nam is still limited. This paper is based on a theoretical argument for collaborative models, synthesizing international experiences about UBC, analyzing the situation of University Business Cooperation in Vietnam, pointing out the constraints and barriers that need to be resolved. In this paper, the author has also proposed a system of solutions and recommendations in order to promote comprehensively and effectively the UBC in Vietnam, thereby developing the high quality of human resources for Vietnam. Keywords: Universities, businesses, University Business Cooperation-UBC 1. Đặt vấn đề Trong nền kinh tế hiện đại, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự 1 Khoa Tài chính Ngân hàng, Email: .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.