TAILIEUCHUNG - Ứng dụng mô hình 5C trong việc đánh giá sự phát triển năng lực của doanh nghiệp

Bài viết ngoài cung cấp khung lý thuyết về mô hình 5C còn kiểm định tính khả dụng của mô hình này bằng cách điều tra 28 nhà quản lý ở 6 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Bộ câu hỏi gồm 7 phát biểu theo thang 5 điểm Likert được phát triển nhằm đánh giá tính phù hợp (Suitability), tính chấp nhận (Acceptability), và tính khả thi (Feasibility) của mô hình 5C. Kết quả cho thấy đây là một mô hình được các nhà quản lý đánh giá cao nhờ tính đơn giản và hiệu quả của nó và khuyến nghị áp dụng cho hoạt động quản trị của mình. | KINHnVAIĨINHÃP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 5C TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ Sự PHÁT TRIEN NÃNG Lực CỦA DOANH NGHIỆP Lê Thái Phong Tóm tắt Đánh giả chỉnh xác năng lực và sự thay đổi của các khả năng của doanh nghiệp luôn là một thách thức với bất kỳ nhà quản trị nào. Việc sử dụng các công cụ đo lường giúp doanh nghiệp nhìn nhận tốt hơn điểm mạnh điểm yếu những thay đổi của những điểm mạnh điểm yếu này theo thời gian đế đưa ra quyết sách sản xuất kinh doanh phù hợp với môi trường có ỷ nghĩa lởn với doanh nghiệp. Bài viết giới thiệu mồ hình 5Clà một công cụ hữu hiệu giúp các nhà quản trị đảnh giả sự phát triển về năng lực của doanh nghiệp. Mô hình 5C là một mô hình mở được phát triển bới OECD dựa trên lý thuyết về phát triển năng lực do Allan Kaplan đề xuất năm 1999. 5C là viết tắt của khả năng cam kết và thực hiện capability to commit and act khả năng thực hiện các mục tiêu capability to deliver on development objectives khả năng liên kết capability to relate khả năng thích ứng và tự làm mới mình capability to adapt and self-renew và khả năng kết hợp capability to achieve coherence . Đe kiểm tra khả năng sử dụng mô hình này trong thực tiễn hoạt động quản trị bài viết ngoài cung cấp khung lỷ thuyết về mô hĩnh 5C còn kiểm định tỉnh khả dụng của mô hình này bằng cách điều tra 28 nhà quản lỷ ờ 6 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Bộ câu hỏi gồm 7phát biểu theo thang 5 điểm Likert được phát triển nhằm đảnh giá tỉnh phù hợp Suitability tỉnh chấp nhận Acceptability và tỉnh khả thi Feasibility của mô hĩnh 5C. Kết quả cho thấy đây là một mô hĩnh được các nhà quản lỷ đảnh giả cao nhờ tỉnh đơn giản và hiệu quả của nó và khuyến nghị áp dụng cho hoạt động quản trị của mình. Từ khóa Mô hình 5C khả năng thực hiện khả năng liên kết khả năng thích ứng khả năng kết hợp. Mã sổ . Ngậy nhện bài 18 12 2014. Ngày hoàn thành biên tệp 12 05 2015. Ngày duyệt đăng 12 05 2015. 1. Đặt vấn đề Khoa học về quản trị doanh nghiệp phát triển không ngùng vầ hàng ngày các học giả lại giới thiệu thêm các mô hình mới

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.