TAILIEUCHUNG - Những Phẩm Chất Của Người Giáo Viên Hiệu Quả

H. STRONGENH556PH^KKMNhirng pham ngirai giao hhieu qua.•.Nguai djch : LE VAN CANHCDNHA XUAT BANGlAO D U GVIET.%g^P?^JAMES H. STRONGENhirng pham ngirai giao :LE V A NCANH'Ayr,') \:':iHi/ VI^NTINHBINHTHOAWNHA XUAT BAN GIAO DUG VIET OF EFFECTIVE James H. StrongeASCDVwi'/Association for Supervision and Curriculum , Virginia USA,Ddnh tang va toi, Terri, mot nguoi day tre tdi ndng vd.>Vtat cd nhOng giao vien tarn huyet dang gidng day a khdp moi nai.^ 11Copyright © 2007 by Association for Supervision and Curriculum Development. A l l . No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by , electronics or mechanical, including photocopy, recording, or any information retrieval system, without permission from ASCDV,,,'I703 N . Beauregard St. •Alexandria, V A 22311-1714 USA4:!^:ii'"'"ii;:,fe'iiic^x'v''ASCD is not responsible for the quality of the quyfin ihuoc AS(?D (Ifiep hoi Giam sat va Xay dirng chirong tiinh ciia Hoa Ky). M o i quySn dang ki, K h i chua duac phep ciia ASCD, khong ai c6 quyfin sao chep hoac luu truyen bat nao trong cuon sach nay dudi bat k i dang nao, bang bat k i phuong tiSn dien tii hay co hoc niio,.bao gom photocopy, ghi am, hay dCing bat ki he thong luu tru thong tin va tim kiem naoASCD khong chiu trach nhifim ve chat luang ciia ban duac mua ban quyen theo Hap Nha xua't ban Giao diic Viet Nam va To chiic ASCD Hoa K xua't ban Giao due Viet Nam giiJ quyen cong bd tac ph^m ban tieng - 201 l / C X B / 5 4 - 2054/ so : 8Z110K1 - C P D1114,.Miefl n6i (i dai chiing ta dang s6'ng la thdi dai diln ra cu6c chay d u a quy^'t hoc - c6ng ngh^ gixja cac qu6'c gia. Trong boi canh do, qu6c gia nao trien difdc nSng luc khoa hoc - cong ngh§ cua minh thi qu6'c gia S'y dUdc sU tut h^u, cham phat tridn. Do vSy, m 6 t n^n giao due ti^n tiS'n du'cfc nguon nh^n luc chat lUdng cao c6 kha nSng dong gop cho sU phat life khoa hoc - c6ng nghd qu6c gia, thiic da'y sU phat tri§n kinh t^' la cai dich ma tat ca cac qu6c gia d^u nhSm t6i. Mue tiSu ciia n^n giao la m a n g d§'n cho hoc sinh ni^m say m e hoc tap, khat khao ducfc vudn tc* chan trdi m d i cua tri thue v6i m o t ru^m tin m a n h liet rSng minh c6 th§'.thifc hidn dvfdc khat vpng do. Noi each khac, giao due phai dSt trong tam khdi day sU say m^ hoc tap, kich thich sU to m o y a sang tao cua hoc sinh d^'.cac e m c6 kha nSng ki§n tao kien thiie \xi nhifng gi nha trudng m a n g d#n , de' h o thue sU tha'y rSng m6i ngay d^n tru'dng la m 6 t ngay c6 ieh. Nhu vay,.m6t n^n giao due ti§n tien khdng dat trong tam vao vi$c giup ngudi hoc cac tri thue khoa hoe ma nha trudng d u a lai cho ho. NgUde lai, m u e tieu giao due do la giiip ngudi hoe nhan ra dude nhifng nSng lue tri tue de di tim tiep nhiing Idi giai cho nhihig va'n d^ chua han hoan toan theo con difdng phu h d p nhat v6i nang lue tri tuf cua ca nhanSu hi^n dito cua mot nen giao due n h u vay phu thu6e vao nhi^u y^'u t6',.nhung y§u t6' quydt dinh nhat la quan ni^m v^ vai tro cua ngudi thly. Quan ni^ diing v^ vai tro t n m g tam cua ngUoii thay d6'i v6i chat lifdng giao due rat d§.dua n^n giao due den eh6 sai Ifch. Dat ngucii thly Ito vi tri quy^n uy tuyet dd'i v^.chan li khoa hoe la m6t sai llm, nhifng sai l l m se 16n hdn nSu ha tha'p hoae phu nhan vai tro then ch6t cua ngUoii thly dd'i v6i chat lUdng giao due. Giao su".Hoang Tuy da noi rat diing rang: "Vdi each hieu giao due th6 sd n i n g v^ cam tinh,.khi thi nhah manh mot chieu hoc sinh lam trung Mw, khi khac t6n ehudng trinh,.sach giao khoa l^n dia vi linh hSn giao due, nhan dinh chat ludng dai hoc phai Jo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.