TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về lợi ích, lựa chọn tiêu dùng tối ưu tiếp cận từ đường ngân sách và đường bàng quan. . | Ch−ơng 4 1 1. Lý thuyết về lợi ích 2. Lựa chọn tiêu dùng tối −u tiếp cận từ đ− đường ờng ngân sách và đ− đường ờng bàng quan 2 1. Lý thuyết về lợi ích Lợi ích tiêu dùng (U) là sự hài lòng lòng,, tho thoả ả mãn do tiêu dùng hàng hoá hoặc dịch vụ mang lại lại Tổng lợi ích (TU) là tổng thể sự hài lòng, thoả mãn do tiêu dùng các đơn vị của một loại hàng hoá hoặc các hàng hoá và dịch vụ mang lại. Lợi ích cận biên (MU) là mức thay đổi của tổng lợi ích khi tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó. Có nghĩa là mức độ thoả mãn và hài lòng do tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hoá hoặc dịch vụ mang lại. 3 1. Lý thuyết về lợi ích Tổng lợi ích (TU) Công thức tính: a) Đối với một loại hàng hoá hoặc dịch vụ: n TUi = ∑ TU i i =1 b) Đối với nhiều loại hàng hoá hoặc dịch vụ: n TU = TUX + TUY + TUZ . = ∑ TU i i =1 4 1. Lý thuyết về lợi ích Lợi ích cận biên (MU) ∆TU MU = -----∆Q Sự thay đổi về tổng lợi ích = ---------------------------------------Sự thay đổi về lượng hàng tiêu dùng Trường hợp tiêu dùng hai loại hàng hoá, tổng lợi ích được cho dưới dạng hàm số: TUX,Y = f() thì lợi ích cận biên (MU) là đạo hàm bậc nhất của hàm tổng lợi ích (TU). Công thức tính: dTU MU X = = TU' X dX dTU MU Y = = TU' .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN