TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu "Sổ tài sản cố định"

Biểu mẩu "Sổ tài sản cố định" | Bộ, Sở : . Đơn vị : SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày : .Đến ngày : . Loại tài sản cố định :. CHỨNG TỪ Ghi tăng tài sản cố định Ghi giảm tài sản cố định Số hiệu Ngày Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Giá trị ghi tăng Lý do ghi giảm Giá trị ghi giảm Cộng Note : Group by FixedAssetClassID 2