TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 14

Kích thước xy lanh hút dầu. Khối lượng cơ cấu di chuyển : m = 74 kg. Trọng lượng : P = mg = 74 x 10 = 740 N. Lực tác dụng lên 2 xy lanh gồm có : Trọng lực của cơ cấu di chuyển, áp lực phản hồi của dầu tác dụng lên 6 piston khi đẩy dầu, lực ma sát giữa piston và xy lanh chứa dầu ( do có vòng cao su đệm giữa piston và xy lanh ). Tính toán lực phản hồi tác động lên các piston. Hình . Sơ đồ phun dầu 1 | Chương 14 TÍNH TOAN KÍCH THƯỚC XY LANH Kích thước xy lanh hút dầu. Khôi lượng cơ cấu di chuyển m 74 kg. Trong lương P mg 74 x 10 740 N. Lực tấc dung lển 2 xy lanh gôm cô Trong lực cua cơ cấu di chuyển ấp lực phấn hôi cua dấu tấc dung lển 6 pistôn khi đấ9y dấu lực mấ sất giữấ pistôn vấ xy lấnh chứấ dấu dô cô vông cấô su đểm giữấ pistôn vấ xy lấnh . Tính tôấn lực phấn hôi tấc đông lển cấc pistôn. created with download the free trial online at professional Hình . Sơ đồ phun dầu 1. Vồi phun 2. xy lanh 3. pistồn 4. Van phân phối 5. Van chiết. Các sô liệu ban đầu ở phán trước khi tính tôán sô vông quay đông cơ tá đá thiệt kế thơi gián di chuyện cUá pistôn đá9y dáu lá 10s. Thệ tích cán điện đáy lá 1 lít. Váy lưu lương khi điện đáy lá Q 10-3 10 10-4 m3 s . Diện tích vôi phun A K d2 4 K. 4 x 10-4 mm2. Ván tôc tái vôi phun tái mát cát 1-1 . u1 Q A 10-4 x 10-4 m s . Ap dung phương trình Bệrnuli áp dung chô hái mát cát 1-1 vá 2-2 bô quá trông lương vá tổn thát . P u1 P u2 1 Ị 1 2 Ị 2 Y 2 g Y 2 g u2 Ván tôc tái mát cát 2-2. Diện tích u2 Q A Diện tích pistôn A rc .D2 4 rc 4 x 10-2 mm2. nitro professional download the free trial online at professional u2 10-4 x 10-2 0 m s . P1 áp suất tại mặt cắt 1-1 . đây là áp suất khí quyển nen P1 0. Y trọng lượng riểng cua dâu. gán đung Y 10 x 103 104 N m3. Thế váo phượng trình Bernuli trển tá cọ P2 Y. u12 2g 104 x 2x 10 810 N m2. Váy lực tác dung lển mọi pistọn lá F1 810 x x 10-2 N. Lực má sát giữá pistọn vá xy lánh trển mọi xy lánh F2 600 N. Váy lực tác dung lển mọi xy lánh xy lánh chưá dáu F F1 F2 606 5 N. Hình . Sơ đồ lực tác dụng len 2 xy lanh. Từ sơ đồ lực trên ta co hợp lực tác dụng len 2 xy lanh created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN