TAILIEUCHUNG - Bài tập kế toán nợ phải trả

Tài liệu tham khảo về bài tập Kế tóan tài chính có kèm bài giải chuyên đề "kế toán nợ phải trả" giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính | Tr n Ngoc Thien - TCDN 07 - K32 http CHUONG 5 - KE TOAN NG PHAI TRA Bai Cong ty M nop thue GTGT theo phuong phap khau tru td chuc ke toan hang ton kho theo phuong phap ke khai thuong xuyen. Trong thang 3 phong ke toan co tai lieu lien quan den tinh hinh thanh toan voi nguoi ban va nguoi nhan thau nhu sau I. Sd do ddu thang 3 TK 331 trong do cong ty xay dong sd 1 - sd do Ng coa hang Ddng Tam - sd do Co ong A - sd do Co . II. Sd phat sinh trong thang 1. Ngay 02 03 nhap kho vat lieu X choa thanh toan tian cho cong ty Dong Hai don gia choa thua GTGT ghi tren hoa don GTGT kg thua GTGT 5 . 2. Ngay 05 03 mua mot may vi tinh theo hoa don GTGT gdm thua GTGT 10 choa tra tian cua coa hang vi tinh 106 dung cho cau lac bo do quy phuc lgi dai tho. 3. Ngay 08 03 nghiem thu cong trinh nha kho do cong ty xay dong sd 1 nhan thdu phdn xay lap theo hoa don GTGT gdm thua GTGT . 4. Ngay 10 03 chuyin TGNH thanh toan sd tian con ng cong ty xay dong sd 1. 5. Ngay 12 03 chi tian mat thanh toan cho coa hang vi tinh 106 sau khi tro chiat khdu thanh toan dogc hodng la 1 gia choa thua. 6. Ngay 20 03 nhap kho hang hoa E mua chiu cua cong ty X theo hoa don GTGT gdm thua GTGT 5 . 7. Ngay 24 03 ong trobc bang tian mat theo hgp ddng giao thdu soa choa lbn xe van tai cho Garage Ngoc Hung . 8. Ngay 26 03 chi phi gia cong khuon mdu phai tra cho co sd co khi Phu Tho theo hoa don ban hang thong thobng . Cong ty nhan toan bo khuon mdu da thue ngoai gia cong vbi gia thgc ta giao thang cho phan xodng so dung obc tinh phan bd 18 thang to thang sau. 9. Ngay 28 03 cong ty xo ly sd tian ng khong ai doi khoan tian phai tra cho ong A la dogc tinh vao thu nhap khac. 10. Cudi thang nhan dogc hoa don GTGT cua XN Thien Long sd tian gdm thua GTGT . Cong ty da chdp nhan thanh toan nhong vat to vdn choa va nhap kho. Yeu cau .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN