TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 8

Chọn vật liệu chế tạo trục là gang xám 1) Tính sơ bộ trục Đường kính trục xác định bằng mô men xoắn theo công thức D Đường kính trục tang Dt = 2) quay: -Từ đường kính trục xác định gần đúng đường kính ổ lăn b0 ( tra bảng ) d1=75 mm b01= 37 mm -Ta có: a = (b03/2) + k1 + k2 +1,3(bw2/2) = 37/2 + 10 + 10 + 1, = 84,65 (mm) b = lt – 1, = 650 – 1, = 559 (mm) = 85,4 (mm) l2 = Lk2/2 + k3 + hn +. | Chương 8 Tính trục tang Chọn vật liệu chế tạo trục là gang xám 1 Tính sơ bô truc Đường kính trục xác định bàng mO men xoàn theo cong thức D -3-0-2 với r 20 Mpa Đường kính trục tang 1 669 6 Dt -0227 70 mm Chon dt 75 mm 2 Xác định khoáng cách giữa các gôi đơ và chi tiết quay -Từ đường kính trục xác định gàn đung đường kính o làn b0 tra bàng d1 75 mm b01 37 mm -Tà co à b03 2 k1 k2 1 3 bW2 2 37 2 10 10 1 2 84 65 mm b lt - 1 650 - 1 559 mm 85 4 mm l2 Lk2 2 k3 hn b03 2 85 2 15 20 37 2 96 mm vời k1 10 mm là khoàng càch từ màt cành chi tiết quày đến thành created with download the free trial online at professional trong của hộp hoặc khong cách giữa các chi tiết quay. k2 10 mm lá khoáng cách từ mặt canh ộ đến thánh trong củá ộ b03 75 mm lá chiếủ rọng o lán trến trục táng bw2 1 2 lá chiếủ rong máy ơ bánh ráng thứ hái lk2 85 lá khoáng cách từ o lán đến khơp nôi xích con lán k3 15 lá khoáng cách từ mát cánh chi tiết qủáy đến náp o hn 20 lá chiềủ cáo náp o vá đáủ bủlong 3 Xác định đường kính và chiều dài đoan truc tang SMáx 6313 N -Xác định phán lực 2 MxE O 1 2 MyE O 2 2 Fx - FxB- FxE FtA O 3 2 Fy - 2SMáX FyB FyE O 4 Từ 1 2 3 4 tá được FyE 6313 N FyB 6313 N fXb 3263 N FxE 431 N -Về biềủ đo momền ủon vá xoán created with download the free trial online at professional MX Nirn 354624 39082 My Nmm -Tính mô men tương để xác định đường kính tại các tiết diển Tại A Chôn dA 24 mm Tại B Mtđ ylM2 Tỉ ạ 3546242 13669262 1412187 M 1412187 dB ằ tân 60 7 mm Chọn dB dE 65 mm cùng ọ lăn Tăi C mJ jM ị T ị M2 ạ 3546242 3908282 13669362 1517389 created with download the free trial online at .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN