TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học - Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học - Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian làm bài 50 phút, đề thi giúp các em nắm vững được cách làm bài thi để làm bài thi một cách tốt nhất, giúp các em ôn thi một cách hiệu quả. | THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Aminoaxit là hợp chất tạp chức có chứa đồng thời nhóm COOH với nhóm: A. -NH - B. -OH D. -NH 2 C. > C = O Câu 2: Khi điện phân dung dịch chứa CuSO 4 với điện cực trơ thì ở anot xảy ra quá trình: A. Khử nước B. Khử Cu 2 C. Oxi hóa nước D. Oxi hóa Cu 2 C. K 2 Cr2 O7 + HBr D. Cr + S Câu 3: Phản ứng nào sau đây tạo ra muối crom (II)? A. Cr + H 2 SO 4loãng B. CrO 3 + KOH Câu 4: Trong các chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, fructozơ, metyl fomat. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 để tạo ra kết tủa Ag là: A. 7 B. 5 C. 6 D. 4 C. Polistiren D. Poliisopren Câu 5: Chất nào sau đây được dùng làm cao su? A. Poli(vinyl axetat) B. Poli(vinyl clorua) Câu 6: Thủy phân hoàn toàn một tetrapeptit X thu được 1 mol glyxin, 2 mol alanin, 1 mol valin. Số đồng phân cấu tạo của peptit X là: A. 8 B. 10 C. 12 D. 18 Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng về tính chất hóa học chung của este? A. Bị thủy phân không hoàn toàn trong môi trường axit B. Cho phản ứng cộng H 2 với xúc tác Ni, t 0 C. Thủy phân không hoàn toàn trong môi trường kiềm D. Thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit Câu 8: Tơ olon (tơ nitron) là sản phẩm cảu phản ứng: A. Trùng hợp caprolactam B. Trùng ngưng axit - aminocaproic C. Trùng hợp vinyl xianua D. Trùng hợp vinyl clorua Câu 9: Cho 5,16 gam một este đơn chức mạch hở X tác dụng với lượng dư AgNO 3 trong NH 3 thì thu được 12,96 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Câu 10: Tổng số aminoaxit có công thức phân tử là C4 H 9 O 2 N là: A. 1 B. 9 C. 5 D. 7 Câu 11: Phản ứng nào sau đây chỉ tạo ra hợp chất sắt (II)? A. Fe(OH) 2 HCl B. Fe(OH) 2 HNO3 C. Fe HNO3 dư D. Fe(NO3 ) 2 HCl Câu 12: Hỗn hợp Fe, Cu có thể tan hết trong dung dịch nào sau đây? A. HCl B. Fe 2 (SO 4 )3 C. ZnSO 4 D. H 2SO 4 loãng C. NH 2 D. C O Câu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.