TAILIEUCHUNG - Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc

Bài viết Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc trình bày nội dung về nghiên cứu về các vấn để liên quan tới tri thức, quản lý tri thức và sự ảnh hướng của lãnh đạo trong một tô chức thông qua cơ sở lý luận và khảo sát thực tế tại Công tỵ cổ phần Mai Linh Miền Bẳc (ML-MB). Từ kết quả nghiên cứu, bài viết sẽ đưa ra một số những kiến nghị trong đó có những vấn đề mà cán bộ, nhân viên công ty đã thực hiện tốt và nên tiếp tục duy trì và phát triển,. . | r^3 M'iJi'Jii Hfll TBtfflNfi KIHH DOAHH QUAN TR! TRI THflC TRONG DOANH NGHIEP QUAN TRI TRI T H Q C TRONG DOANH NGHIEP NGHIEN COfU TINH H U O N G TAI CONG TY CO PHAN MAI LINH MIEN BAC Dlnh Vift Hda* chuc di tao ra Igi thi canhttaitiicho minh. Cung Tdm tdt Day la mpt nghien cieu ve cdc vdn di lien vdi nhhi nhdn gid tri cfta tri thftc, cdc td chftc, doanh nghifp ciing can tao ra mdt mdi trudng quan tdi tri thuc, qudn ly tri thirc vd su dnh chia settithftc di xdy dung mgt tgp thd dodn kit, hu&ng cua lanh dgo trong mdt td chiec thdng qua cas& ly lugn vd khdo sdt ihuc te tgi Cdng t^mgt tri thftc tdp the khong Id. Cdphdn Mai Linh Miin Bdc (ML-MB). Tic kit Di giai quydt nhung van dd dgt ra ay, mgt xu qud nghien cuu, bdi viet se dua ra mptsd nhicng hudng mdi Id quan ly tri thftc ra ddi vd gdn vdi Min nghi trong dd cd nhicng vdn di md cdn bd, no la vai tto cfta dfi ngu lanh dgo, quan ly vd sy nhdn vien cong ty dd ihuc hiin tdt vd nen tiip tuctham gia cua chinh mdi thanh vien ttong tl duy tri vdphdt trien. Song cUng cd rdt nhieu vdnchftc. Vai tid lanh dgo ttong qudn tri tri tiiftc de md cdn bd, nhdn viin cdng ty chua dgt dugc. ttong td chftc da dugctidpcgn va Iam ndi bdt bdi Bdi viit cung mgnh dgn dua ra mot sd Min nghi Clevelan (1985)ttongcudn sdch cua dng, "The nhdm tiip tuc ndng cao hiiu qud qud trinh duy Knowledge Executive." Ong da nhdn mgnh din tri vdn tdi sdn, chdt lugng chia se tri thuc tgi vai ttd cua tap thd vd cf ng ddng ddn tf c cung Mai Linh Miin Bac thdng qua he thdng chinh nhu mgng ludi thdng tin, ndi kdt va vai ttd cfta sdch, vai trd cua ldnh dgo di tgo ra mdi tru&ng cdc nhd lanh dao ttong vifc qudn ly mgng ludi thdng tin d6. ldm viic tdt han. Tft khda: Ldnh dao, qudn tri tri thftc,v6n tri LNentdngl^lu^n thftc, ldm vifc theo nhom, chia se tri thuc Ddi vdi mdt tl chftc, tri thftc nen dugc dgtd D$tvdndi: vi tri trung tdm (Davenport et al., 1998) vd dugc Trong dieu kifn ndn kinh te todn can dang didn ghi nhdn Id mgt thdnh phdn khdng thi thiiu ra mft cdch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.