TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 7

Chọn vật liệu chế tạo trục : là thép 45,tôi cải thiện có HB = 241 285 ,b =850 (Mpa) và ,ch =880 (Mpa) II ) Tính sơ bộ trục: Đường kính trục xác định bằng mô men xoắn theo công thức d Chọn d3=75 (mm) III) Tính chính xác: a) Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và chi tiết quay: - Từ đường kính trục xác định gần đúng đường kính ổ lăn b0 ( tra bảng ) d1=25 mm, b01=17 mm d2=45 mm ,b02= 25 mm d3=75 mm ,b03=37 mm | Chương 7 TÍNH TRUC VA TANG I Chon vật liêu chế tao truc là thép 45 toi cải thiện co HB 5b 850 Mpà và ôch 880 Mpà II Tính sô bo truc Đường kính trục xàc định bàng mô men xoàn théô công thức d VJ. với 5 20 Mpà Đường kính trục I 48645 d1 te 23 mm Chon d1 25 mm Đường kính trục II 309935 d2 3 0 2 20 42-6 mm chon d2 45 mm Đường kính trục III d3 J1366936 70 mm V 0 Chon d3 75 mm III Tính chính xậc à Xàc định khoàng càch giữà càc gối đờ và chi tiét qụày - Từ đường kính trục xàc định gàn đụng đường kính o làn b0 trà bàng d1 25 mm b01 17 mm d2 45 mm b02 25 mm d3 75 mm b03 37 mm created with download the free trial online at professional - Ta co c b03 2 ki k2 1 3 bW2 2 37 2 10 10 1 2 84 65 mm b 1 3 bw2 2 k1 1 2 1 2 10 1 2 85 4 mm á 1 3 bw2 2 k1 k2 b03 2 1 2 10 10 37 2 mm 11 Lk1 2 k3 hn b01 2 112 2 15 20 17 2 mm 12 Lk2 2 k3 hn b03 2 85 2 15 20 37 2 96 mm với k1 10 mm là khoảng cách từ mặt cạnh chi tiết quay đến thành trong cUà họp hoác khoáng cách giữa các chi tiết quay k2 10 mm lá khoáng cách từ mát cánh o đến thánh trong cUá o b03 75 mm lá chiều rộng o lán trên trục III b01 17 mm lá chiều rong o lán trên trục I bw1 1 2 lá chiều rong máy ơ bánh ráng thứ nhất bw2 1 2 lá chiều rong máy ơ bánh ráng thứ hái lk1 112 lá khoáng cách từ o lán đến khơp noi vong đán hoi created with download the free trial online at professional lk1 85 là khoảng cách từ o lăn đến khớp nôi xích con làn k3 15 là khoáng cách từ mát canh chi tiết quày đến náp o hn 20 lá chiều cáo náp o vá đáu bulong b Xác đình đường kính vá chiếu dái các đoán truc Truc I gom bánh nho cấp nhánh bánh 1 vá khớp noi vong đán hoi Lực vong Ft 1 dw1 51 1908 N Lực hướng tám Fr1 atwi 694 N Lực hướng tám do khớp noi vong đán hoi tác dung lền F mW 0 126 139 N Với dw1 đướng kính vong chiá bánh ráng thứ nhất Do đướng kính vong tám chốt cuá khớp noi vong đán hoi -Xác đình phán lực í MxD 170 05 67 75 .FyD - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN