TAILIEUCHUNG - Thông tư số 64/1997/TT-ĐA

Thông tư số 64/1997/TT-ĐA về việc mở cửa hàng, đại lý băng hình và quản lý bản quyền băng hình do Bộ Văn hóa thông tin ban hành, để hướng dẫn bổ sung để thực hiện Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995, Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 về việc mở cửa hàng, đại lý băng hình và quản lý bản quyền băng hình | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 64 1997 TT-ĐA Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ - thông tin số 64 1997 TT-ĐA ngày 19 THÁNG 8 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 48 CP NGÀY 17 7 1995 NGHỊ ĐỊNH 87 CP NGÀY 12 12 1995 VỀ VIỆC MỞ CỬA HÀNG ĐẠI LÝ BĂNG HÌNH VÀ QUẢN LÝ BẢN QUYỀN BĂNG HÌNH Căn cứ Điều 7 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87 CP ngày 12 12 1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng Căn cứ Điều 16 Nghị định 48 CP ngày 17 7 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh Căn cứ Nghị định 25 CP ngày 25 4 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế đại lý mua bán hàng hoá Nhằm tổ chức tốt hơn mạng lưới cửa hàng bán và cho thuê phim băng đĩa hình của các cơ sở sản xuất phát hành phim băng đĩa hình đưa hoạt động này vào nền nếp góp phần đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn bổ sung về việc tổ chức và hoạt động của cửa hàng đại lý bán cho thuê phim băng đĩa hình việc thu tiền bản quyền và sử dụng ký hiệu riêng để quản lý phim băng đĩa hình phát hành tại các địa phương. Điều 1. Một số cụm từ trong Thông tư này được gọi tắt như sau - Cửa hàng bán và cho thuê phim băng đĩa hình dưới đây gọi tắt là cửa hàng băng hình - Đại lý bán và cho thuê phim băng đĩa hình đưới đây gọi tắt là Đại lý băng hình - Phim băng đĩa hình dưới đây gọi tắt là băng hình. Điều 2. Việc mở cửa hàng đại lý băng hình 1. Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 48 CP Điều 7 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87 CP thì các cơ sở sản xuất phát hành băng hình được quyền mở cửa hàng băng hình hoặc hợp đồng với tổ chức cá nhân có đủ điều kiện quy định để mở đại lý băng hình 2. Các cơ sở sản xuất phát hành băng hình mở cửa hàng đại lý băng hình phải xin phép sở Văn hoá - Thông tin sở tại và chịu trách nhiệm pháp lý về hoạt động của cửa hàng đại lý 3. Một cơ sở có đủ điều kiện có thể làm đại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN