TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ phải trả"

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ phải trả" theo mẫu B16- H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B 16 - H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Năm STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị tính Số lượng Số tiền 1 2 3 4 5 6 1. Phải trả trong nội bộ 2. Phải trả ngoài đơn vị Cộng Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN