TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 142

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 142', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | chúng ta có thể vào được DOS thật. Sau đó bạn chép file từ bất kỳ đĩa khởi động nào vào C Bước 2 Cài đặt hệ điều hành. Cài đặt hệ điều hành Windows 2000 hoặc Windows XP vào phân vùng D có thể chọn định dạng là FAT32 hoặc NTFS tùy bạn. Sau khi cài đặt xong khi khởi động vào Windows bạn đã có một Menu Dual Boot như sau Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows Dòng thứ 2 có tên là Microsoft Windows bởi hệ điều hành Windows XP hoặc 2000 nhận phân vùng C chứa DOS là Windows phiên bản trước. Điều này chúng ta sẽ sửa sau . Tiến hành cài đặt chương trình ứng dụng như bình thường. Bước 3 Sử dụng CD Boot dùng Norton Ghost for DOS để tạo một file hình ảnh Image của ổ D và lưu file này ở ổ C. Local Patition To Image . Ví dụ ở đây file này tên là hãy kiểm tra và chắc chắn rằng file này không bị lỗi. Bước 4 Khởi động vào Windows. Vào ổ C. Để thấy được các file trong ổ C chúng ta cần chọn Tool Folder Options. View chọn Show hidden files and folders và bỏ chọn mục Hide Protect Operating System File Recommended chọn YES và OK. Bạn sẽ thấy trong ổ C hiện có rất nhiều file chọn file và sửa lại nội dung như sau bấm chuột phải và chọn Edit từ menu xổ xuống . Quote @echo off ghost -clone mode pload src C 1 dst 1 2 -sure -fx Với dst là đích đến gồm C 1 1 D 1 2 E 1 3. Ở đây chúng ta cài hệ điều hành trên ổ D nên chọn dst 1 2. Mở file và sửa lại nội dung như sau Quote boot loader timeout 3 default multi 0 disk 0 rdisk 0 partition 2 WINDOW S operating systems multi 0 disk 0 rdisk 0 partition 2 WINDOWS Microsoft Windows XP Professional noexecute option fastdetect C Phuc hoi he thong Timeout là thời gian trễ để hiện Menu Dual Boot . Lưu và đóng các file này lại. Lưu ý là có thể các file trong hệ thống của bạn gần giống như trên bạn chỉ cần sửa những phần khác với phần lệnh phía trên mà thôi . Và bây giờ hãy khởi động lại máy và xem thử. Sau khi boot vào DOS hệ điều hành sẽ thực hiện những lệnh đã lưu trong file và