TAILIEUCHUNG - Bài 1 - Giới thiệu phần mềm MapInfo

Tóm tắt bài thực tập : Ý nghĩa các công cụ trong phần mềm MapInfo và sử dụng chúng - Hệ thống tọa độ trong phần mềm MapInfo - Cấu trúc một lớp dữ liệu | Bài 1 - Giới thiệu phần mềm MapInfo BÀI 1 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MAPINFO TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP Ý nghĩa các công cụ trong phần mềm MapInfo và sử dụng chúng. Hệ thống tọa độ trong phần mềm MapInfo. Cấu trúc một lớp dữ liệu. KIẾN THỨC LIÊN QUAN Kiến thức Hệ thống thông tin địa lý-GIS Những kiến thức bản đồ học - ý nghĩa hệ thống tọa độ. PHẦN LÝ THUYẾT Những kiến thức cơ bản GIS Đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ học Hình dạng và kích thước của trái đất Nguyên tắc biểu diễn bề mặt Trái đất lên mặt phẳng Hệ tọa độ địa lý Phép chiếu Gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Lưới chiếu và hệ thống tọa độ trong Mapinfo Các bản đồ Earth and NonEarth Bản đồ Earth và Non Earth yêu cầu việc sử lý khác nhau. Lưới chiếu chỉ áp dụng cho bản đồ Earth. Tọa độ thể hiện vị trí một đối tượng là kinh độ và vĩ độ tuy nhiên các hệ tọa độ khác sử dụng lưới chiếu khác có thể được dùng thay thế. Sử dụng bản đồ Earth để - Chồng xếp bản đồ của bạn lên các bản đồ do MapInfo quản lý. - Sử dụng hoặc thay đổi lưới chiếu. - Xác định các đối tượng trên bản đồ dưới dạng kinh độ và vĩ độ. Bản đồ Non Earth chứa đối tượng không có vị trí cụ thể trên bề mặt trái đất. Chọn lưới chiếu để thể hiện Các lưới chiếu thường tạo ra một số kiểu biến dạng. Các lưới chiếu thích hợp như Mercator và Lambert Conformal Conic thể hiện hình dạng của những vùng nhỏ một cách chính xác nhưng lại không chính xác đối với vùng lớn. Ví dụ trên thực tế diện tích của Greenland xấp xỉ bằng 1 8 diện tích Nam Mỹ. Tuy nhiên trên bản đồ Mercator Greenland và Nam Mỹ gần bằng nhau. Trong khi đó diện tích chi tiết của đường bờ biển Greenland có hình dạng chính xác. Hướng dẫn thực tập GIS 1 Bài 1 - Giới thiệu phần mềm MapInfo MapInfo đưa ra hướng dẫn chung sử dụng lưới chiếu như sau Nếu tạo ra bản đồ chuyên đề cho các vùng các nước đề nghị sử dụng lưới chiếu diện tích bằng nhau nhất là đối với bản đồ toàn cầu. Sử dụng các lưới chiếu toàn cầu cho tất cả các bản đồ toàn cầu. Sử dụng tọa độ phẳng đối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN