TAILIEUCHUNG - Bài 3 - Cấu trúc file trong phần mềm MapInfo

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thực tập GIS Bài 3 - Cấu trúc file trong phần mềm MapInfo | Hướng dân thực tập GIS - Bài 3 - Cấu trúc file trong phần mềm MapInfo BÀI 3 Cấu trúc file trong phần mềm MapInfo TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP F Giới thiệu các loại file sử dụng trong phần mềm MapInfo. F Cách tạo ra một lớp dữ liệu. F Các kiểu đối tượng đường điểm vùng trong MapInfo. F Thay đổi những thiết đặt phần mềm MapInfo. KIẾN THỨC LIÊN QUAN - Kiến thức về kiểu dữ liệu sử dụng trong máy tính. - Những kiến thức bản đồ học - ý nghĩa hệ thống tọa độ. PHẦN LÝ THUYẾT Cấu trúc File một lớp dữ liệu trong Mapinfo DAT Dữ liệu thuộc tính từ Table Mapinfo DBF Dữ liệu đầu vào và dữ liệu thuộc tính trong định dạng dBASE ID Chỉ mục đồ họa các đối tượng trong Mapinfo MID Nhập xuất Table biểu từ định dạng Mapinfo. Kết hợp với fle MID File chính từ Table Mapinfo sẽ kết hợp tương thích với file DAT hay DBF XLS TAB WKS hay file TXT MAP ID và IND. TXT Dữ liệu trong định dạng ASCII WKS Dữ liệu trong định dạng Lotus 1-2-3 WOR File MapInfo workspace MapInfo version menu and buttonpad defintions SEND MAIL submenu 20 Hướng dân thực tập GIS - Bài 3 - Cấu trúc file trong phần mềm MapInfo Create Menu Send Mail As Current Window. HelpMsg Send active window as a Windows metafile. calling 114 Wor kspace. HelpMsg Send Workspace. calling 115 FILE menu Create Menu File ID 1 As New Table. tCtrl N W N Mn XCtrl n HelpMsg Create a new table. calling 101 Open Table. tCtrl O W O Mo XCtrl o HelpMsg Open one or more tables. calling 102 Open DBMS Table. HelpMsg Open a DBMS table. calling 116 Open Workspace. tCtrl A W A Ma XCtrl a HelpMsg Open an existing workspace. calling 108 Close Table. HelpMsg Close one or more tables. calling 103 Close A ll HelpMsg Close all open tables. calling 104 - Close D BMS Connection. HelpMsg Close a DBMS Connection. calling 124 - Save Table. tCtrl S W S Ms XCtrl s HelpMsg Save changes made to a table. calling 105 Save Copy As. HelpMsg Save a table with a new name projection or format. calling 106 Save Query. HelpMsg Save a table as a query. calling 117

TỪ KHÓA LIÊN QUAN