TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu Kỹ năng kiểm tra

Kiểm tra là đo đường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra để thực hiện các mục tiêu này đã và đang được hoàn nghĩa: nhằm bảo đảm kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu của tổ đảm các nguồn lực được sử dụng 1 cách hữu hiệu. | KỸ NĂNG KIỂM TRA 1 1. Khái niệm Kiểm tra là đo đường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra để thực hiện các mục tiêu này đã và đang được hoàn thành. 2 2. Ý nghĩa Bảo đảm kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu của tổ chức Bảo đảm các nguồn lực được sử dụng một cách hữu hiệu. Làm bày tỏ và đề ra những kết quả mong muốn chính xác hơn theo thứ tự quan trọng. ác định và dự đoán những biến động và những chiều J Z _ I ướng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN