TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tập huấn về Biên soạn đề kiểm tra - Bùi Văn Sơn, Lương Thái Nguyên

Bài giảng Tập huấn về Biên soạn đề kiểm tra nêu lên thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học; quan niệm đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học; yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học và một số nội dung khác.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN