TAILIEUCHUNG - Thông tư số 50/2001/TT-BNN-XDCB

Thông tư số 50/2001/TT-BNN-XDCB về việc thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 50 2001 TT-BNN-XDCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT SỐ 50 2001 TT BNN-XDCB NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC hiện quy CHẾ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 11 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp PTNT Căn cứ Nghị định số 88 1999 NĐ-CP ngày 01 9 1999 và số 14 2000 NĐ-CP ngày 05 5 2000 của Chính phủ về Quy chế đấu thầu Bộ Nông nghiệp PTNT hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án dầu tư thuộc bộ Nông nghiệp PTNT như sau Phần 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1. Hồ sơ mời thầu Đối với đấu thầu xây lắp hồ sơ mời thầu theo mẫu chung do Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành tại Quyết định số 113 2000 QĐ BNN-XDCB ngày 6 11 2000. Đối với các trường hợp đấu thầu khác bên mời thầu cần căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá mà đưa ra yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu để Nhà thầu có thể lập được hồ sơ dự thầu đầy đủ chi tiết. Những vấn đề khác với mẫu chung cần đưa thành phụ lục riêng bổ sung vào hồ sơ mời thầu mẫu. Kèm theo bản vẽ thiết kế phải có bản kê khối lượng. Nhà thầu có trách nhiệm tính toán và kiểm tra kỹ khối lượng này nếu có sai khác phải đề nghị Bên mời thầu làm rõ trước khi lập giá dự thầu. Trường hợp không kiểm tra kỹ bỏ sót khối lượng nhưng vẫn định giá dự thầu nếu được trúng thầu thì giá trị khối lượng bỏ sót đó không được bổ sung thanh toán. 2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định trong Quy chế đấu thầu của Chính phủ Thông tư số 04 2000 TT-BKH ngày 26 5 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và được cụ thể hoá tại các phụ lục sau - Phụ lục 1 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu tuyển chọn tư vấn. - Phụ lục 2 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu sơ tuyển xây lắp. - Phụ lục 3 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp. - Phụ lục 4 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu quy mô nhỏ. Tuỳ theo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN