TAILIEUCHUNG - Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10

Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành | UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 240 2000 NQ-UBTVQH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 10 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HOÁ DỊCH VỤ THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và Điều 6 của Luật tổ chức Quốc hội Căn cứ vào Điều 4 và Điều 8 của Luật thuế giá trị gia tăng Căn cứ vào Nghị quyết số 18 1998 NQ-QH10 ngày 25 tháng 11 năm 1998 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ tư về dự toán ngân sách nhà nước năm 1999 Theo đề nghị của Chính phủ QUYẾT NGHỊ Điều 1. Sửa đổi bổ sung danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 4 của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 90 1999 NQ-UBTVQH10 ngày 3 tháng 9 năm 1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội như sau 1- Sửa đổi bổ sung khoản 4 như sau 4- Thiết bị máy móc phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp máy bay dàn khoan tàu thuỷ thuê của nước ngoài loại trong nước chưa sản xuất được dùng cho sản xuất kinh doanh thiết bị máy móc phụ tùng thay thế phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được 2- Sửa đổi bổ sung khoản 7 như sau 7- Dịch vụ tín dụng quỹ đầu tư hoạt động kinh doanh chứng khoán 3- Sửa đôi bô sung khoản 20 như sau 20- Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau hàng viện trợ nhân đạo viện trợ không hoàn lại quà tặng cho các cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị -xã hội tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp đơn vị vũ trang nhân dân quà biếu quà tặng cho cá nhân ở Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ đồ dùng của các tổ chức cá nhân nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.