TAILIEUCHUNG - Quyết định số 15/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 15/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 15 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 1 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 15 2004 QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Văn bản số 118 TT-UB ngày 04 tháng 12 năm 2003 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2988 TTr-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn về quản lý khu công nghiệp theo quy định tại Điều 27 Quy chế khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình có tư cách pháp nhân có tài khoản và con dấu hình quốc huy. biên chế và kinh phí hoạt động của Ban Quản lý thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Thái Bình. Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình có Trưởng Ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Phó Trưởng Ban một số ủy viên do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình bổ nhiệm. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 của Quy chế khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36 CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Trưởng ban Quản lý các khu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN