TAILIEUCHUNG - Quyết định số 09/2004/QĐ-BCN

Quyết định số 09/2004/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Báo Công nghiệp Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 09 2004 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Công nghiệp Việt Nam tại Công văn số 116 CV-VP ngày 22 tháng 12 năm 2003 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Báo Công nghiệp Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và Tổng Biên tập Báo Công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . . Nơi nhận - Như Điều 2 - Văn phòng Chính phủ - Bộ Văn hoá và Thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Kho bạc Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước - Công báo KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Bùi Xuân Khu - Lưu VP TCCB. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Ban hành kèm theo quyết định số 09 2004 qđ-BCNngày 16 tháng 01 năm 2004 của bộ trưởng bộ công nghiệp Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Báo Công nghiệp Việt Nam sau đây gọi là Báo Công nghiệp là cơ quan ngôn luận và là tiếng nói của ngành công nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp. Tên giao dịch quốc tế Viet Nam Industrial Times viết tắt VIT. Trụ sở chính Số 54 phố Hai Bà Trưng quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. Báo Công nghiệp có Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và các Cơ quan thường trú ở một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Điều 2. Báo Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN