TAILIEUCHUNG - Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ | VĂN KIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ký ngày Danh mục các Điều Phần I. Các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản Điều 1 Cơ sở và phạm vi của các nghĩa vụ Điều 2 Các Công ước về sở hữu trí tuệ Điều 3 Đãi ngộ quốc gia Điều 4 Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc Điều 5 Các thoả thuận đa phương về việc đạt được hoặc duy trì hiệu lực bảo hộ Điều 6 Trạng thái đã khai thác hết Điều 7 Mục tiêu Điều 8 Nguyên tắc Phần II. Các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng đạt được phạm vi và việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ Mục 1 Bản quyền và các quyền có liên quan Điều 9 Mối quan hệ với Công ước Berne Điều 10 Các chương trình máy tính và các bộ sưu tập dữ liệu Điều 11 Quyền cho thuê Điều 12 Thời hạn bảo hộ Điều 13 Hạn chế và ngoại lệ Điều 14 Bảo hộ những người biểu diễn người sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát thanh truyền hình Mục 2 Nhãn hiệu hàng hoá Điều 15 Đối tượng có khả năng bảo hộ Điều 16 Các quyền được cấp Điều 17 Ngoại lệ Điều 18 Thời hạn bảo hộ Điều 19 Yêu cầu sử dụng Điều 20 Các yêu cầu khác Điều 21 Cấp li-xăng chuyển giao quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu Mục 3 Chỉ dẫn địa lý Điều 22 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Điều 23 Bảo hộ bổ sung đối với các chỉ dẫn địa lý dùng cho rượu vang và rượu mạnh. Điều 24 Đàm phán quốc tế Ngoại lệ Mục 4 Kiểu dáng công nghiệp Điều 25 Các yêu cầu bảo hộ Điều 26 Bảo hộ Mục 5 Patent Điều 27 Đối tượng có khả năng được cấp Patent Điều 28 Các quyền được cấp Điều 29 Điều kiện đối với người nộp đơn xin cấp patent Điều 30 Ngoại lệ đối với các quyền được cấp Điều 31 Các hình thức sử dụng khác không được phép của người nắm giữ quyền Điều 32 Huỷ bỏ Đình chỉ Điều 33 Thời hạn bảo hộ Điều 34 Các sáng chế quy trình nghĩa vụ dẫn chứng Mục 6 Thiết kế bố trí topograph mạch tích hợp Điều 35 Mối quan hệ với Hiệp ước IPIC Điều 36 Phạm vi bảo hộ Điều 37 Các hành vi không cần phải có phép của người nắm giữ quyền Điều 38 Thời hạn bảo hộ Mục 7 Bảo hộ thông tin bí mật Điều 39 Mục 8 Khống chế các hoạt động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN