TAILIEUCHUNG - Công văn số 3359/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2010 của Tổng cục Hải quan

Hướng dẫn thanh khoản hàng gởi kho ngoại quan Công văn số 3359/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2010 của Tổng cục Hải quan Về thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (1 tr.) | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 3359 TCHQ-GSQL V v vướng mắc về nghiệp vụ Hà Nội ngày 22 tháng 06 năm 2010 Kính gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Ngày 10 5 2010 Tổng cục Hải quan có công văn số 2370 TCHQ-GSQL trả lời các vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên qua nghiên cứu rà soát căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Tài chính để thống nhất thực hiện trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 79 2009 TT-BTC ngày 20 4 2009 của Bộ Tài chính Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau 1. về thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan Thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 8 Điều 55 Thông tư số 79 2009 TT-BTC. Quá thời hạn này chủ kho ngoại quan chưa làm thủ tục thanh khoản thì phải có văn bản gửi Chi cục hải quan kho ngoại quan nêu rõ lý do nếu được Lãnh đạo Chi cục chấp nhận thời gian thanh khoản tờ khai nhập xuất kho ngoại quan được gia hạn thêm 15 ngày. 2. về thời hạn hiệu lực của tờ khai tái xuất. Đề nghị thực hiện đúng theo đúng quy định tại Điều 18 Luật Hải quan và Điều 27 Thông tư số 79 2009 TT-BTC. 3. về thời hạn hàng tái xuất được xuất qua cửa khẩu Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 37 Thông tư số 79 2009 TT-BTC. Các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền có liên quan đến việc phải sửa đổi bổ sung Nghị định số 154 2005 NĐ-CP ngày 15 12 2005 của Chính phủ và Thông tư số 79 2009 TT-BTC ngày 20 4 2009 của Bộ Tài chính Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền khi sửa đổi bổ sung các văn bản này. 4. Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho đặc thù địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thay thế cho công văn số 2370 TCHQ-GsQl ngày 10 5 2010 của Tổng cục Hải quan. Nơi nhận - Như trên - Bộ Tài chính để báo cáo - Lưu VT GSQL 3b . KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC trưởng Hoàng Việt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN