TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT/BXD-BNV

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương do Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ-BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01 2004 TTLT BXD-BNV Hà Nội ngày 16 tháng 1 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ XÂY DỰNG - BỘ NỘI VỤ SỐ 01 2004 TTLT BXD-BNV NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH XÂY DỰNG tại địa phương Căn cứ Nghị định số 36 2003 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 45 2003 NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Liên bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành Xây dựng tại địa phương như sau I. CƠ QUANCHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH XÂY DỰNG 1. Ví trị và chức năng . Các cơ quan chuyên môn sau đây gọi chung là Sở là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi chung là tỉnh quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương gồm Sở Xây dựng ở các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Giao thông - Công chính ở các thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Quy hoạch - Kiến trúc ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh . Các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương gồm xây dựng vật liệu xây dựng nhà ở và công sở kiến trúc quy hoạch xây dựng đô thị quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hạ tầng kỹ thuật đô thị hè đường đô thị cấp nước thoát nước chiếu sáng công viên cây xanh rác thải đô thị nghĩa trang bãi đỗ xe trong đô thị . . Chức năng cụ thể của các Sở như sau . Tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. - Sở Xây dựng tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng vật liệu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN