TAILIEUCHUNG - Quyết định số 428/QĐ

Quyết định số 428/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin do Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành | BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ Số 428 QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 6 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 428 QĐ NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 1993 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH VĂN HOÁ - THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992 Căn cứ vào Nghị định số 135 HĐBT ngày 7-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Căn cứ Điều 14 Nghị định của Chính phủ số 25 CP ngày 23 5 1993 về ban hành tiêu chuẩn và quản lý các ngạch công chức viên chức Theo đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin tại Công văn số 1639 TC-VC ngày 31 5 1993 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức viên chức ngành Văn hoá - Thông tin có văn bản tiêu chuẩn kèm theo bao gồm 1. Biên tập viên cao cấp 2. Biên tập viên chính 3. Biên tập viên 4. Phóng viên cao cấp 5. Phóng viên chính 6. Phóng viên 7. Biên dịch viên cao cấp 8. Biên dịch viên chính 9. Biên dịch viên 10. Đạo diễn cao cấp 11. Đạo diễn chính 12. Đạo diễn 13. Bảo tàng viên cao cấp 14. Bảo tàng viên chính 15. Bảo tàng viên 16. Kỹ thuật viên bảo tàng 17. Thư viện cao cấp 18. Thư viện chính 19. Thư viện viên 20. Thư viện viên trung cấp 21. Thư mục viên cao cấp 22. Thư mục viên chính 23. Thư mục viên 24. Phương pháp viên cao cấp 25. Phương pháp viên chính 26. Phương pháp viên 27. Hướng dẫn viên chính 28. Hướng dẫn viên 29. Tuyên truyền viên chính 30. Tuyên truyền viên 31. Phát thanh viên cao cấp 32. Phát thanh viên chính 33. Phát thanh viên 34. Hoạ sĩ cao cấp 35. Hoạ sĩ chính 36. Hoạ sĩ 37. Quay phim cao cấp 38. Quay phim chính 39. Quay phim 40. Âm thanh viên 41. Âm thanh viên chính 42. Âm thanh viên 43. Dựng phim cao cấp 44. Dựng phim chính 45. Dựng phim 46. Diễn viên cao cấp 47. Diễn viên chính 48. Diễn viên Điều 2 Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch trên là căn cứ để các bộ ngành địa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN