TAILIEUCHUNG - Quyết định 16/2001/QĐ-TTg

Quyết định 16/2001/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 16 2001 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 2 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16 2001 QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Căn cứ Nghị định số 43 2000 NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Căn cứ Nghị định số 07 2001 NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 về Đại học Quốc gia của Chính phủ Xét đề nghị của Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải Đã ký QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA Ban hành kèm theo Quyết định số 16 2001 QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ Chương 1 NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Bản Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi chung là Đại học Quốc gia . Điều 2. Việc tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia phải đảm bảo các yêu cầu sau 1. Có cơ cấu đa ngành đa lĩnh vực và quy mô hợp lý trong đó hướng tập trung vào đào tạo những ngành khoa học công nghệ và một số lĩnh vực kinh tế xã hội mũi nhọn 2. Có nội dung chương trình giáo trình và phương pháp giảng dạy tiên tiến 3. Có đội ngũ cán bộ khoa học mạnh và đồng bộ 4. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN