TAILIEUCHUNG - Quyết định số 70/2000/QĐ-UB-DA

Quyết định số 70/2000/QĐ-UB-DA về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 70 2000 QĐ-UB-DA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỀ nghiên cứu khoa học cho sở khoa HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NĂM 2000 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị quyết số 01 và 02 NQ-HĐ ngày 15 01 2000 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 2000 Căn cứ vào Quyết định số 16 2000 QĐ-UB-TH ngày 20 4 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 3539 KhĐt-TH ngày 5 12 2000 QUYẾT ĐỊNH Điều Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố năm 2000 theo biểu đính kèm. Điều Nội dung của Quyết định này thay thế nội dung về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học trong Quyết định số 16 2000 QĐ-UB-TH của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000 và thay thế quyết định số 3893 QĐ-UB-TH ngày 16 6 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tên nội dung và kinh phí thực hiện chương trình liên kết thuộc kinh phí nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố thành chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa . Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định Nơi nhận BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ - Như điều 3 KT chủ tịch TTĨ TR f T PPT TT VIỈ _ _ - UUB CT PCI 11 KH r _ - VPUB CVP pVP Kt PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Tổ CNN TM - Lưu. Nguyễn Thiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN