TAILIEUCHUNG - Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ

Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nưóc và nhập khẩu do Tổng cục Bưu điện ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nưóc và nhập khẩu | TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03 2000 TT-TCBĐ Hà Nội ngày 26 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA TỔNGCỤC BƯU ĐIỆN SỐ 03 2000 TT-TCBĐ NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 8 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GHI NHÃN HÀNG HOÁ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ĐẦU CUỐI THUÊ BAO SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU Căn cứ Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu dưới đây gọi là Quy chế Căn cứ Thông tư số 34 1999 TT-BTM ngày 15 12 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 08 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu Tổng cục Bưu điện hướng dẫn một số điểm cụ thể để ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao dưới đây gọi là nhãn thiết bị như sau I- QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Tất cả các thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất tại nước ngoài được nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam đều phải có nhãn thiết bị và thực hiện việc ghi nhãn thiết bị theo các quy định tại Thông tư này. . Đối tượng áp dụng Thông tư này quy định đối với các tổ chức cá nhân thương nhân sản xuất kinh doanh thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao được sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước tổ chức cá nhân thương nhân nhập khẩu thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao để bán tại Việt Nam. . Giải thích thuật ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sau đây gọi là thiết bị nêu trong Thông tư này bao gồm thiết bị điện thoại cố định và di động máy Fax máy telex máy nhắn tin tổng đài nội bộ PBX modem. . Nhãn hiệu thiết bị là bản viết bản in hình vẽ hình ảnh dấu hiệu được in chìm in nổi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    38    0    03-08-2021