TAILIEUCHUNG - Nghị định số 76/2000/NĐ-CP

Nghị định số 76/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 76 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 76 2000 NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THI HÀNH LUẬT KHOÁNG SẢN SỬA ĐỔI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 3 1996 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996. Điều 2. Những quy định của Nghị định này được áp dụng đối với việc quản lý bảo vệ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản bao gồm khảo sát thăm dò khai thác chế biến khoáng sản tại Việt Nam của các tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài. Chương 2 THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN Điều 3. 1. Bộ Công nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoáng sản trong phạm vi cả nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây a Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý bảo vệ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản b Tổ chức xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước Chủ trì phối hợp với các Bộ ngành hữu quan ở Trung ương Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương dưới đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng trình Chính phủ quyết định các chiến lược quy hoạch chính sách tài nguyên khoáng sản và phát triển công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản c Tổ chức thẩm định xét duyệt các đề án thăm dò khoáng sản báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác chế biến khoáng sản thiết kế mỏ theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật d Cấp gia hạn thu hồi và cho phép trả lại giấy phép hoạt động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN