TAILIEUCHUNG - Thông tư 115/2000/TT-BTC

Thông tư 115/2000/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất | BỘ TÀI CHÍNH Số 115 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 115 2000 TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 38 2000 NĐ-CP NGÀY 23 8 2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Căn cứ vào Luật đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1993. Căn cứ Nghị định số 38 2000 NĐ-CP ngày 23 8 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG I. PHẠM VI ÁP DỤNG Thông tư này hướng dẫn việc thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp tổ chức hộ gia đình cá nhân sau đây gọi chung là người sử dụng đất được Nhà nước giao đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định chi tiết tại Nghị định số 38 2000 NĐ-CP ngày 23 8 2000 của Chính phủ và quy định của pháp luật về đất đai. II. ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây . Hộ gia đình cá nhân làm nhà ở . Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê . Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê . Tổ chức kinh tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 2. Người sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng từ các loại đất sau đây để sử dụng vào mục đích quy định tại điểm 1 trên đây phải nộp tiền sử dụng đất . Đất sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản và làm muối . Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh lợi ích quốc gia lợi ích công cộng . Đất chuyên dùng đất sử dụng vào các mục đích công cộng và các loại đất khác trước đây khi được giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất . Đất đã được Nhà nước cho thuê. 3. Người đang sử dụng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN