TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết tháng 1, 2 môn Toán 10 - THPT Nguyễn Trãi

Đề kiểm tra 1 tiết tháng 1, 2 - THPT Nguyễn Trãi có nội dung: Giải hệ bất phương trình, tìm tham số m. giúp cho các bạn học sinh lớp 10 có thêm tài liệu tham khảo, phục vụ cho nhu cầu ôn tập thi học kì. | TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TỔ: TOÁN - TIN KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 1+2 ĐẠI SỐ 10 Thời gian: 45’ A. Phần chung (8 điểm) Câu 1. (2 điểm) Giải hệ bất phương trình sau: Câu 2. (2 điểm) Xét dấu biểu thức sau (không cần kết luận) Câu 3. (4 điểm) Giải các bất phương trình sau: a) b) B. Phần riêng (2 điểm) Câu 4a. (2 điểm) Dành cho chương trình cơ bản Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có 2 nghiệm trái dấu: Câu 4b. (2 điểm) Dành cho chương trình nâng cao Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt: HẾT ĐÁP ÁN CÂU NỘI DUNG THANG ĐIỂM 1 2 Cho Cho 1 2 EMBED - 0 + + + + + 0 - 0 + VT - 0 + - + 3 3a) Cho Cho Cho (nghiệm kép) 0 1 - - 0 - - - + 0 - - - 0 + + + + 0 + + VT - 0 + 0 + 0 + 0 + 3b) Cho Cho Cho Cho 0 1 - - - 0 + - - 0 + + - - - 0 + - 0 + + + VT + - + + 4a Phương trình có 2 nghiệm trái dấu 4b Ta có: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN