TAILIEUCHUNG - Nghị định số 88/2002/NĐ-CP

Nghị định số 88/2002/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 88 2002 NĐ-CP Hà Nội ngày 07 tháng 11 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 88 2002 NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng giao lưu và hợp tác về văn hoá thông tin giữa Việt Nam với các nước khuyến khích giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài gìn giữ và phát huy nền văn hoá dân tộc tiếp thu có chọn lọc văn hoá tiên tiến của thế giới Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về quản lý các hoạt động xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Hoạt động xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh sau đây gọi là xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm là hoạt động đưa từ Việt Nam ra nước ngoài đưa từ nước ngoài vào Việt Nam các loại văn hóa phẩm để sử dụng riêng biếu tặng tham gia triển lãm hội chợ dự thi hợp tác trao đổi phục vụ hội thảo liên hoan viện trợ hoặc các mục đích khác không để bán hoặc thu lợi nhuận. 2. Văn hóa phẩm quy định trong Nghị định này bao gồm a Sách báo tạp chí tài liệu ca-ta-lô tranh ảnh áp phích lịch bản đồ b Các loại băng ghi âm đĩa ghi âm băng ghi hình đĩa ghi hình các loại phim các loại băng từ đĩa mềm đĩa cứng đĩa quang đã ghi nội dung các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết âm thanh hoặc hình ảnh c Tác phẩm mỹ thuật. 3. Việc xuất khẩu nhập khẩu văn hóa phẩm là di sản văn hóa thực hiện theo các quy định của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam tổ chức cá nhân nước ngoài sau đây gọi là tổ chức cá nhân có văn hóa phẩm xuất khẩu nhập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN