TAILIEUCHUNG - Tài liệu Hướng dẫn hoạt động nhóm - Phan Thu Lương

Tài liệu Hướng dẫn hoạt động nhóm trình bày về lịch sử hình thành hoạt động đội (nhóm), vì sao hoạt động nhóm phát triển (Các lợi ích của họa động nhóm) hoạt động nhóm mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân và tổ chức, hệ thống khuyến khích người lao động nằm trong hệ thống thù lao, để hoạt động nhóm có hiệu quả & trở thành một nét văn hoá của công ty. | Huúng dẫn Hoạt dộng nhóm Phan Thu Lương Đăng Minh Tuấn Vũ Tuấn Anh HD Hoạt động Nhóm http Phiên bản 1 5 10 2005 Trang 1 Mục lục Tài liệu Hướng dẫn Hoạt động nhóm đội Lịch sử hình thành hoạt động đội nhóm .3 Cơ sở triết Cơ sở tâm Hoạt động nhóm như một phong Vì sao hoạt động nhóm phát triển Các lợi ích của họa động nhóm .5 Tăng quyền tự chủ của nhân viên trong công Tăng hiệu lực và hiệu quả của quản Hoạt động nhóm mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân và tổ chức .6 Thế nào là đội và hoạt động của đội .7 Định nghĩa về đội và Các kiểu đội .8 Các loại Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của đội .8 Một số nguyên nhân làm hoạt động của đội thất bại .9 Quá trình hình thành đội Các quy tắc làm việc theo nhóm .11 Mục đích .12 Áp dụng khi nào .12 Các quy tắc .12 Kỹ thuật động não Brainstorming .12 Cách vận hành nhóm chất lượng .14 Mục đích .14 Tổ chức .14 Trình tự tiến hành 10 Những yếu lĩnh vận hành nhóm chất Thủ tục giải quyết các vấn đề problems .18 a. Nắm tình hình hiện tại của vấn b. Làm rõ nguyên nhân phát sinh sai c. Biện pháp giải quyết sai hỏng .19 Những câu châm ngôn về hoạt động Công ty là gia đình thứ 2 của mỗi Hệ thống khuyến khích người lao động nằm trong hệ thống thù Phương pháp làm Kỹ thuật phân tích Để hoạt động nhóm có hiệu quả trở thành một nét văn hoá của công Các web sites hữu HD Hoạt động Nhóm http Phiên bản 1 5 10 2005 Trang 2 Lịch sử hình thành hoạt động đội nhóm Thật ra hoạt động theo đội nhóm đã có từ xa xưa đó là hoạt động tự nhiên của con người để tăng sức mạnh và hiệu quả. Tuy nhiên xây dựng và phát triển nó để góp phần cải tiến quản lý một tổ chức lại là vấn đề mới Cơ sở triết học Theo triết học phương đông để thành công thì một tổ chức cần có thiên thời địa lợi nhân hoà trong đó nhân hoà là quan trọng nhất. Phải chăng hoạt động đội là một công cụ tổ chức giúp phát huy dân chủ - sáng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN